Mae’r Dysgwrdd hwn yn gyfle i arddangos yr amrywiol ffyrdd y mae llyfrgelloedd yn cefnogi ymchwil ac i rannu a dysgu o brofiadau ei gilydd.

Rydym yn croesawu cyfraniadau gan staff y llyfrgell a’r gymuned ymchwil ehangach, gan gynnwys myfyrwyr.

Cynhelir y Dysgwrdd yn fyw ar MS Teams ddydd Mawrth 23 Tachwedd 2021.

Llyfrgellwyr

 • Sut mae’r llyfrgell yn eich sefydliad yn cefnogi ymchwil?
 • Pa ddulliau ydych chi wedi’u defnyddio i ddarganfod anghenion ymchwilwyr a beth ydych chi wedi dod o hyd iddo?
 • Sut ydych chi wedi datblygu’ch ystod o sgiliau eich hun iddynt fod yn berthnasol i’r ymchwilwyr rydych chi’n cynnig cymorth a hyfforddiant iddynt?

Ymchwilwyr

 • Ydych chi’n fyfyriwr ymchwil neu’n aelod o staff ymchwil sydd wedi derbyn cymorth gan y llyfrgell?
 • Beth all llyfrgellwyr ei ddysgu gennych i ddatblygu a marchnata’r cymorth a’r hyfforddiant maent yn cynnig?

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal drwy MS Teams a gellir recordio eich cyflwyniad o flaen llaw neu gyflwyno’n fyw. 

Cwblhewch yr arolwg byr i gofrestru’ch diddordeb mewn cymryd rhan os gwelwch yn dda.

Cwestiynau? Ebostiwch y tîm Ymgysylltu Academaidd llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Llun yn cynnwys testun

Wedi cynhyrchu’r disgrifiad yn awtomatig

Mae Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn trefnu ail sesiwn DysgGwrdd ar y thema dysgu ac addysgu cynhwysol a gobeithir ei chynnal ym mis Medi.

Bydd y sesiwn DysgGwrdd hon yn canolbwyntio ar sut y gallwn ni feithrin a galluogi cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein cymunedau dysgu. Hoffem wahodd cynigion ar gyfer sgyrsiau byr sy’n para am oddeutu 20 munud ar y pwnc hwn.

Gallai themâu posib gynnwys:

 • Amgylchedd dysgu
 • Rhestrau darllen
 • Dylunio a chyflwyno dysgu ac addysgu
 • Partneriaeth â myfyrwyr a staff i wella profiad y myfyrwyr ac ymdeimlad o berthyn
 • Asesu a chyrhaeddiad
 • Marchnata a chyfathrebu

Byddem yn benodol yn croesawu cynigion sy’n cynnwys cyflwynwyr sy’n fyfyrwyr neu adborth gan fyfyrwyr.

Os hoffech chi gyflwyno cynnig, anfonwch y teitl a throsolwg byr o gynnwys eich sgwrs at Rebecca Mogg ac Allison Jones (librarytraining@cardiff.ac.uk) erbyn dydd Gwener 20 Awst

Colociwm Blynyddol WHELF 2021

Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol.

Roedd Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Roedd ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a cheir cyfle i fyfyrio a thrafod beth allem ei ddefnyddio eto yn y dyfodol.

Recordiadau 9 Mehefin 2021

Cyfrinair: vQ#Etcn0

Mae’r syniadau a rannwyd mewn sesiynau rhannu trwy jamfwrdd yma

Meddai Susan Glen (Prifysgol Abertawe) a Gill Morris (yn Saesneg yn unig):

WHELF-colloquium-2021-notes

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiad sy’n cynnwys enghreifftiau o’n gweithgareddau ar y cyd. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch (WHELF) wedi cael blwyddyn hynod o lwyddiannus arall yn ei ymdrech i greu mwy o werth na ‘swm o’r rhannau’. O dan ei ymbarél, mae llyfrgelloedd wedi llwyddo i rannau arferion da, mynd ar drywydd gwasanaethau cyffredin, gwella’r profiad i ymchwilwyr a dysgwyr ac arbed arian i’w sefydliadau

Adroddiad Blynyddol WHELF 2019-20

Yn ddiweddar cynhaliodd Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant WHELF (EDI) ddau ddigwyddiad o dan y teitl Lleisiau Eithriedig.

Meddai Tracey Stanley (Prifysgol Caerdydd a Chadeirydd Grŵp EDI WHELF):

Fel cadeirydd Pwyllgor EDI WHELF, hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am eich cyfraniadau i Lleisiau Eithriedig WHELF ar 22 Ebrill a 24 Mai ac am gymryd rhan ynddynt.

Roedd y gynhadledd yn llwyddiant mawr a chafwyd llawer o ymgysylltu cadarnhaol yn ystod y dydd ac ar Twitter. Rwyf yn teimlo ein bod wedi gallu meithrin ymdeimlad gwirioneddol o gysylltu a chymuned, ac agor gofod ar gyfer trafod, a fydd gobeithio yn arwain at gydweithio yn y dyfodol. Daeth cymaint o syniadau gwych allan o’r diwrnod, ac rwyf yn hyderus y gallwn weithio ar draws ein sectorau i symud syniadau yn eu blaenau. Roedd yn dda iawn hefyd gweld mynychwyr yn manteisio ar syniadau ymarferol ac yn siarad am sut roeddent yn awyddus i gyflwyno newidiadau yn eu sefydliadau eu hunain.

Recordiadau 22 Ebrill 2021 (diwrnod 1)

Cyfrinair: V96^Q3CM

Recordiadau 24 Mai 2021 (diwrnod 2)

Cyfrinair: V5Fa5?y%

Mae’r syniadau a rannwyd mewn sesiynau rhannu trwy jamfwrdd yma

Mae Grŵp EDI WHELF yn falch iawn o weld y diddordeb a gynhyrchwyd ac maen nhw’n gobeithio cynnal rhagor o sesiynau yn y dyfodol. Unwaith eto, diolchiadau diffuant i’r tîm yn Jisc Cymru am y cymorth technegol.Colociwm Blynyddol WHELF 2021

Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol.

Mae Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Mae ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a cheir cyfle i fyfyrio a thrafod beth allem ei ddefnyddio eto yn y dyfodol. Gellir archebu lleoedd ar y digwyddiad rhithiol hwn yn rhad ac am ddim, felly cofiwch ymuno â ni ar gyfer ein cyfarfyddiad blynyddol ar dydd Mercher 9fed Mehefin 2021, 10:00 – 16:30

Dylech gofrestru yma:

10:00     Croeso a chyflwyniad gan Alison Harding Cadeirydd WHELF 


10:05     Prif Araith  (Steve Williams – Pennaeth Llyfrgelloedd, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau, Prifysgol Abertawe) 


10:35     Panel 1 (cyflwynir gan Claire Wotherspoon – Y Brifysgol Agored) 

Symud hyfforddiant llythrennedd gwybodaeth ar-lein: heriau, dulliau, effaith a gwersi i’r dyfodol
 (Nicola Jones – Prifysgol Caerdydd) 

Symud Dyddiau Agored ar-lein yn Abertawe: Cyfraniad ein llyfrgelloedd (Bernie Williams, Sian Neilson a James Broomhall– Prifysgol Abertawe)  

11:25     Egwyl hwylus


11:35     Sesiwn trafod profiadau a rannwyd:  Rhestri darllen / Hyfforddiant Llythrennedd Gwybodaeth ar-lein


12:00     Cinio 


13:00     Panel 2 (cyflwynir gan Andrew Dalgleish – Prifysgol De Cymru) 

Diweddariad ar SRhLl WHELF a rannwyd: diweddariad ar weithgareddau SRhLl WHELF wrth addasu i fyd heb Covid (Jenny McNally – Rheolydd SRhLl WHELF)  

Ail-ddyfeisio gyda WHEEL: Sut mae caffael adnoddau wedi newid gydag amser (Tom Francis – Prifysgol Aberystwyth, John Dalling – PCYDDS)

13:50     Sesiwn trafod profiadau a rannwyd: Gwersi a ddysgwyd o’r pandemig. 


14:15     Egwyl hwylus


14:25     Panel 3 (cyflwynir gan Gill Morris – WHELF/ Prifysgol Abertawe) 

Help! Sut allwn ni agor y llyfrgell? : Adeiladu gwasanaethau rheng flaen ar y cyd yn ystod pandemig (Bernadette Ryan, Prifysgol De Cymru)                

Cefnogi dysgu cyfunol ar gyfer pynciau ymarferol iawn (Sally Brockway a Judith Dray – CBCDDC)

Dirprwyon digidol: ffyrdd ymlaen ar gyfer gallu defnyddio archifau & chasgliadau arbennig (Kristine Chapman, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Alan Hughes, Prifysgol Caerdydd, Sian Williams, Prifysgol Abertawe) 

15:45     Cwis (Mark Hughes – Met Caerdydd)

 
16:15     Sylwadau clo gan Alison Harding, Cadeirydd WHELF 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â thîm digwyddiadau Jisc neu â Gill Morris, WDO

Meddai José Lopez Blanco:

On the 12th of May 2021, librarians from academic institutions across Wales gathered for the latest WHELF teachmeet to share good practice on improving inclusivity in learning and teaching.

The event took place online. There were three presentations on the day -click on the presentation titles to view the slides:

A Holistic Approach: Universal Design for Learning

Joe Nicholls, Education Consultant, Cardiff University

Joe reminded us that we should value difference in our student body and the learning opportunities it creates. Joe posed an interesting question: “what is normal anyway?”

One difficulty is that a lot of accessibility work is done retrospectively, while it should be done from the outset.

There was a call for reflection and recognising our bias: in Joe’s adapted quote, “teacher, heal thyself.”

Finally, Joe gave us a short demonstration of how to apply the principles of the Universal Design for Learning model: https://udlguidelines.cast.org/.

Supporting Print Disabled Students with Accessible Formats at Swansea University

Martina Webber, manager of the Swansea University Transcription Centre

Martina firstly introduced us to the legal framework around accessibility in universities:

 • The Equality Act 2010 asks universities to provide accessible learning.
 • The Public Sector Bodies Accessibility Regulations 2018 regulates the accessibility of all digital resources.

Martina then gave us an overview of what the law says about the characteristics of accessible digital environments and highlighted the social model of disability, whereby the onus is on society to become inclusive, rather than on individuals to request alternative formats in learning.

Finally, we were given a summary of the work from Swansea University Transcription Centre, in operation since 1995 and a free service since 2014. There are only seven such centres in the whole of the UK.

Some the work they do includes transcribing all course materials, sourcing alternative formats, transcribing of audio recordings and converting textbooks to DAISY (Digital Accessible Information System) audiobooks.

How Can I Make my Learning Material More Inclusive? Using Features in PowerPoint and Word to Make Information More Accessible and Easier to Use

Philippa Price, Subject Librarian, Swansea University

Philippa shared some practical tips on how to make learning materials more accessible by paying attention to the following features in PowerPoint and Word documents: font, size, colour contrast, avoiding italic text and block capitals, not relying on one single feature for emphasis, avoiding big chunks of text, clear and concise language, and adding alt text to as many images as possible.

Philippa then offered a practical demonstration of how to use the Check Accessibility feature in PowerPoint, Styles in Word and Font sizes in Outlook. Philippa also showed how an accessible template for PowerPoint can be built. During Questions and Answers participants were invited to share what tips they were going to take away and share. There were quite a few questions about sourcing ebooks in accessible format and the rise in demand for audiobooks.

A recording of the event is available here

Mae WHELF a Jisc yn falch o gyhoeddi y gellir archebu lleoedd yn ein cynhadledd Lleisiau Eithriedig

WHELF Excluded Voices Conference

Register here

Outline Programme 24th May

10.00 – 10.05 – welcome and introduction from Alison Harding as WHELF Chair

10.05 – 11.05: Keynote Session 1:

· Many Hands Make Light Work: A Collaborative Approach to Diversifying Collections (Royal College of Nursing Library and Archive Service- Diane McCourt)

· Walking the Tightrope: Sharing Histories of Slavery and Colonialism at Sites with Person-led Interpretation (National Trust – Eleanor Harding)

11.05 – 11.20: Break

11.20 – 12.00: Breakout Discussion 1: Sharing experiences of amplifying excluded voices

12.00 – 13.00: Lunch break and optional informal chat.

13.00 – 14.15: Lightning Talks:

· To What Extent Can Qualitative Research About the Digital Practices of Doctoral Students Inform Research Library Services? (City, University of London– Diane Bell)

· See Yourself on the Shelf: Raising the Visibility of Excluded Voices in Our Collections (University of Kent – Emma Mires-Richards and Sarah Field )

· Sex Work and the State: The Personal and Political in a Government Archive (National Archives/Wellcome Collection – Vicky Iglikowski-Broad)

· Evaluating Diversity in a Student Reading List (University of Leicester – Keith Nockels and Heena Karavadra)

14.15 – 14.30: Break

14.30 – 15.00: Breakout Discussion 2: Towards a Cross-Sectoral ‘manifesto’ for change – how can we work better together to move the agenda forward

15.00 – 16.00: Keynote Session 2:

· Now You’re Out, You’re In (National Library of Ireland – Elizabeth Kirwan)

· WHELF Equality and Diversity – the next steps (WHELF – Tracey Stanley)

Cynhelir Colociwm WHELF ar-lein ar ddydd Mercher 9fed Mehefin 2021. 

Thema cynhadledd eleni yw: 

Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lunio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. 

Byddem yn croesawu cyflwyniadau ar sut mae gwasanaethau wedi addasu a beth y byddwn yn parhau i’w wneud yn wahanol yn y blynyddoedd i ddod. Gallai enghreifftiau gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): 

· Darparu addysgu a chefnogaeth yn y rhith amgylchedd 

· Casglu adborth myfyrwyr am eu profiadau 

· Adolygiad o ddulliau rheoli casgliadau a llifiau gwaith caffael 

· Ail-feddwl y defnydd o ofod 

Gall cyflwyniadau fod tua 20 munud o hyd, er ein bod yn ceisio bod yn hyblyg. Bydd amser hefyd ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth. 

Mae croeso ichi ffrydio eich cyflwyniad yn fyw neu ei recordio ymlaen llaw. Mae gwahoddiad hefyd i Grwpiau WHELF ddanfon cyflwyniadau ar ddatblygiadau diweddar. 

Darperir canllawiau ar gyfer cyflwynwyr, gan gynnwys cyngor technegol, cyn bo hir. 

Os hoffech gyflwyno cynnig, dylech gynnwys yr wybodaeth ganlynol: 

· Rhestr o enwau cyflwynwyr a’r sefydliad y maent yn gweithio ynddo 

· Teitl a disgrifiad byr o’ch papur. 

· Hyd y cyflwyniad. 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5yp Dydd Mercher 12 Mai.

Dylech e-bostio cyflwyniadau at:

Claire.Wotherspoon@open.ac.uk neu Jennifer.Markey@open.ac.uk 

Trefnir y digwyddiad WHELF hwn gan Brifysgol De Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd & Drama Cymru a’r Brifysgol Agored. 

Diolch Jenny McNally am eich gwaith

WHELF-LMS-Benefits-2019-20-Welsh

Top
css.php