Mae Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn eich gwahodd i’n DysgGwrdd rhad ac am ddim ar ddydd Mercher 16eg Rhagfyr 11am-12pm: ‘A oes unrhyw un yno? Dysgu ac addysgu gyda myfyrwyr o bell’.

Cynhelir y DysgGwrdd ar Zoom a bydd yn cynnwys y canlynol:

Croeso

Sarah Jones, Cadeirydd Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant.

Creu sesiynau tiwtorial llyfrgell rhyngweithiol gyda LibWizard

Jose Lopez Blanco, Prifysgol De Cymru

Creu cynnwys llyfrgell ar-lein trwy ddefnyddio Microsoft Sway ac Articulate Storyline

Alice de Angeli a Peter Duffield-Fuller, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant

Mae pethau’n newid: astudiaeth enghreifftiol o ddysgu ac addysgu anghydamserol mewnblanedig

Rebecca Mogg a Neil Pollock, Prifysgol Caerdydd

I fynd gyda’r DysgGwrdd rydym wedi sefydlu’r Padled hwn a byddem yn eich annog i’w ddefnyddio i rannu beth weithiodd yn dda ichi ac i chwilio am syniadau i oresgyn rhai o’r heriau rydych wedi’u hwynebu: https://padlet.com/philippaprice/WHELFDec20.

Mae siwmperi Nadolig yn cael eu hannog a dewch â’ch danteithion tymhorol gyda chi.

Os hoffech ddod, dylech archebu lle yma . Y dyddiad cau ar gyfer archebion yw 5pm ar 14 Rhagfyr.  Danfonir gwybodaeth am ymuno at bawb a gofrestrodd ar 15 Rhagfyr.

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni. Rydym yn annog holl aelodau cymuned WHELF i ddefnyddio’r Padled, ac nid y sawl a gofrestrodd yn unig.

Rebecca Mogg a Philippa Price (ar ran Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF).

ExL-UWTSD-Case-Study-1

Meddai Alison Harding , Pennaeth Gweithredol Adnoddau Llyfrgell a Dysgu yn PCYDDS:

Cymerasom ran yn ddiweddar mewn astudiaeth enghreifftiol gydag Ex Libris ar weithredu Alma ar draws prifysgol fechan a chanddi sawl campws Bydd hon yn cael ei darparu ar wefan Storïau Cwsmeriaid Ex Libris a chaiff ei rhannu trwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol

Grŵp Catalogio WHELF – Enwebwyd gan Alan Hughes, Prifysgol Caerdydd:

Cafodd y tîm effaith drawsnewidiol ac adfywiol ar ail-ddyfeisio gweithgareddau catalogio ledled Cymru a thu hwnt.

Llwyddodd y bartneriaeth o 14 sefydliad addysg uwch ac ymchwil ar draws Cymru gyfan – trwy hyder diymhongar, arbenigedd a chysylltiadau proffesiynol – i dreiddio rhwydweithiau llawer ehangach a mwy dylanwadol.


Cafodd eu henwebai ei ryfeddu gan eu gallu i ail-frandio gweithgarwch a fu’n draddodiadol yn un anweledig ac unig yn rym sy’n wynebu ymlaen ac yn galluogi Cymru i arwain y sector.

Bwriad y wobr newydd hon gan CILIP Cymru Wales yw dathlu cyflawniadau timau yn gweithio mewn Gwasanaethau Llyfrgell/Gwybodaeth yng Nghymru.

Mae’r wobr yn dathlu timau sydd wedi arddangos cyflawniadau mewn dau o leiaf o’r meysydd canlynol:

Effaith gadarnhaol ar y gymuned neu’r sector Gwella gwasanaethau llyfrgell Arfer a/neu bartneriaethau blaengar

Cyhoeddir y tîm buddugol yn Niwrnod Agored & Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol CILIP Cymru Wales ar Ragfyr y 3ydd 2020 (agored i bawb)

Mae WHELF yn falch o groesawu Judith Dray yn aelod y Bwrdd ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, tra bod Megan Wiley ar secondiad o Hydref y 5ed ym Mhrifysgol Westminster am flwyddyn, yn darparu cymorth mamolaeth ar gyfer eu Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifau.

Judith Dray

Meddai Judith:

Astudiais Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn mynd ymlaen i gymhwyso’n archifydd ar y cwrs Rheoli Archifau a Chofnodion ym Mhrifysgol Dundee. Ers hynny gweithiais ym Mhrifysgol Caerdydd ac yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac, yn ystod saib gyrfaol byr ychydig flynyddoedd yn ôl, yn ecstra ar Neighbours! Ar hyn o bryd rwyf yn gyffrous iawn am lenwi rôl y Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru tra bod Megan ar secondiad. Pan nad wyf yn gweithio mewn llyfrgelloedd ac archifdai, rwyf yn mwynhau canu mewn corau (pan mae’n gyfreithlon a diogel gwneud hynny!), darllen a theithio.

https://www.elsevier.com/books/technology-change-and-the-academic-library/atkinson/978-0-12-822807-4

Mae Mark Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi ysgrifennu pennod mewn llyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar: Technology, Change and the Academic Library (Elsevier, 2020). Mae pennod Mark yn astudiaeth enghreifftiol o SRhLl WHELF yn llyfrgell Met Caerdydd.

Llongyfarchiadau Mark!

Cydweithio–Creu–Arloesi

Cenhadaeth WHELF yw:annog cydweithio ac arloesimewn gwasanaethau llyfrgell, hysbysrwydd a gwybodaeth ledled Cymru.

Strategaeth-Fforwm-Llyfrgelloedd-Addysg-Uwch-Cymru-2020-2024-1

Ar ddydd Mercher 1 Gorffennaf 2020 cynrychiolais WHELF yng Nghyfarfod Rheolwyr Consortia Rhanbarthol y DG gyda chydweithwyr o’r Northern Collaboration, Mercian Collaboration, yr M25 Consortium of Academic Libraries, NoWAL a SCURL. Yn anffodus nid oedd Kate o White Rose yn gallu bod yn bresennol.

Oherwydd Covid-19 buom yn cyfarfod trwy Zoom. Y prif faterion a drafodwyd oedd sut roedd ein haelod sefydliadau yn mynd i’r afael â’r sefyllfa bresennol, ein rolau ein hunain yn y cyd-destun hwnnw a sut roedd amrywiaethau rhanbarthol yn ein heffeithio yn y 3 cenedl dan sylw.

Buom hefyd yn trafod cynadleddau ar-lein, rhywbeth y mae gan WHELF brofiad ohono’n barod, gan y symudwyd Colociwm blynyddol WHELF/HEWIT ym mis Mehefin 2020 o Neuadd Gregynog i fod ar-lein.

Cytunodd pawb ei bod yn ddefnyddiol cyfarfod a rhannu profiadau ac arfer da, a’r bwriad yw cyfarfod eto yn gynnar ym mis Medi

Cynhelir cyfarfod nesaf Bwrdd WHELF trwy Zoom ar yr 23ain Gorffenaf 2020.

Dyma’r alwad olaf am bapurau ar gyfer Colocwiwm Ar-lein Gregynog, digwyddiad rhad ac am ddim a gynhelir rhwng y 9fed Mehefin – 11eg Mehefin.

Mae prif thema a thestunau’r colocwiwm fel yr oeddent:

Paratoi AU ar gyfer y dyfodol:

  • Tueddiadau dysgu ac addysgu i’r dyfodol;
  • Cynhwysiant, hygyrchedd, cydraddoldeb ac amrywiaeth;
  • Sgiliau a chymwyseddau ar gyfer y dyfodol i’n defnyddwyr a’n staff;
  • Deallusrwydd artiffisial, data a dadansoddeg;
  • Seiberddiogelwch.

ond os hoffech gyflwyno papurau sy’n ymwneud â gweithio yn yr amgylchedd ar-lein oherwydd Covid-19, mae croeso ichi ddanfon y rheiny hefyd.

Dylai papurau fod yn 20 neu’n 15 munud o hyd, er y gobeithiwn fod yn hyblyg. Fe fydd amser hefyd ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth.

Mae croeso ichi fywffrydio neu recordio eich cyflwyniad. Byddwn yn rhannu canllawiau ar gyfer cyflwynwyr cyn bo hir.

Mae’r colocwiwm yn nodedig am ei ddigwyddiadau cymdeithasol ac rydym yn gobeithio atgynhyrchu hynny ar-lein gyda noson o dderbyniad ‘dod â’ch diodydd eich hun (DDEH)’ a noson gwis.

Rhaglen fras:

Llyfrgelloedd: Dydd Mawrth 9fed Mehefin, 10:00 am – 12:00 pm ac 1:00 pm – 3:00 pm

Sesiwn a thrafodaeth Panel ar Strategaethau Digidol: Dydd Mercher 10fed Mehefin, 1:00 pm – 3:00 pm

DDEH a chwis: Dydd Mercher 10fed Mehefin, 7:00 pm – 8:30 pm

TG: Dydd Iau 11eg Mehefin, 10:00 am – 12:00 pm ac 1:00 pm – 3:00 pm

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn papurau yw’r 22ain Mai ac fe hysbysebir y rhaglen derfynol o’r 1af Mehefin.

Os hoffech gyflwyno papur cofiwch gynnwys y wybodaeth ganlynol:

· Rhestr o enwau’r cyflwynwyr a’r sefydliad y maent yn gweithio iddo.

· Teitl a disgrifiad byr o’ch papur.

· Hyd y cyflwyniad.

Ebostiwch eich cyflwyniadau i: gregynog2020@aber.ac.uk

css.php