Mae WHELF a Jisc yn falch o gyhoeddi y gellir archebu lleoedd yn ein cynhadledd Lleisiau Eithriedig

WHELF Excluded Voices Conference 

Outline Programme 24th May 

10.00 – 10.05 – welcome and introduction from Alison Harding as WHELF Chair 

10.05 – 11.05: Keynote Session 1:

 • Many Hands Make Light Work: A Collaborative Approach to Diversifying Collections (Royal College of Nursing Library and Archive Service- Diane McCourt) 
 • Walking the Tightrope: Sharing Histories of Slavery and Colonialism at Sites with Person-led Interpretation (National Trust – Eleanor Harding) 

11.05 – 11.20: Break 

11.20 – 12.00: Breakout Discussion 1: Sharing experiences of amplifying excluded voices 

12.00 – 13.00: Lunch break 

13.00 – 14.00: Lightning Talks: 

 • To What Extent Can Qualitative Research About the Digital Practices of Doctoral Students Inform Research Library Services? (City, University of London – Diane Bell) 
 • Working with Academics to Diversify Material for Illustration Students (Manchester Metropolitan University – Sarah Shenton) 
 • See Yourself on the Shelf: Raising the Visibility of Excluded Voices in Our Collections (University of Kent- Emma Mires-Richards and Sarah Field) 
 • Sex Work and the State: The Personal and Political in a Government Archive (National Archives/Wellcome Collection – Vicky Iglikowski-Broad) 
 • Evaluating Diversity in a Student Reading List (University of Leicester – Keith Nockels and Heena Karavadra) 

14.00 – 14.15: Break 

14.15 – 15.00: Breakout Discussion 2: Towards a Cross-Sectoral ‘manifesto’ for change – how can we work better together to move the agenda forward 

15.00 – 16.00: Keynote Session 2:

 • Now You’re Out, You’re In (National Library of Ireland – Elizabeth Kirwan) 
 • WHELF Equality Diversity and Inclusion – the next steps (Cardiff University – Tracey Stanley)

Click here to register

Mae WHELF a Jisc yn falch o gyhoeddi y gellir archebu lleoedd yn ein cynhadledd Lleisiau Eithriedig:

WHELF Excluded Voices Conference 

Outline Programme 22nd April 

10.00 – 10.05 – welcome and introduction from Alison Harding as WHELF Chair 

10.05 – 11.05: Keynote Session 1: 

 • Let the East Speak: Regional Cataloguing at SOAS (SOAS – Erich Kesse, Jotika Khur-Yearn, Carlos Leo-Roca, Burzine Waghmar) 
 • Systematic Exclusion of Area Studies Services and its Consequences (Waseem Farooq, Aga Khan Library) 

11.05 – 11.20: Break 

11.20 – 12.00: Breakout Discussion 1: Sharing experiences of amplifying excluded voices 

12.00 – 13.00: Lunch break 

13.00 – 14.00: Lightning Talks: 

 • Decolonising the British Library for Development Studies Legacy Collections (University of Sussex – Daniel Millum) 
 • Involving Students in the Conversation on Decolonisation (University of West England – Jane Ojiako and Ludo Sebire) 
 • Towards Respectful and Inclusive Description for Indigenous People (Natalie Ansell – OCLC) 
 • Co-designing Diversity, Inclusion and Belonging Resources (University of Southampton – Nicki Clarkson) 
 • The Student Curator Project: curating connections through collections (University of Surrey – Catherine Batson) 

14.00 – 14.15: Break 

14.15 – 15.00: Breakout Discussion 2: Towards a Cross-Sectoral ‘manifesto’ for change – how can we work better together to move the agenda forward 

15.00 – 16.00: Keynote Session 2:

 • Reading Lists and the Awarding Gap (University of Derby – Caroline Ball) 
 • The First Welsh-born Black Children’s Author: Creating Books I Wish I Had Grown Up with in Wales (Cardiff University – Jessica Dunrod) 

Click here to register

Mae WHELF a Jisc yn falch o gyhoeddi y gellir archebu lleoedd yn ein cynhadledd Lleisiau Eithriedig.

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar gydnabod yr anghydraddoldebau strwythurol sydd i’w gweld yn aml yn ein casgliadau a gwasanaethau, ac ar arddangos mentrau a datblygiadau sy’n ceisio mynd i’r afael â’r rhain. Y lleisiau cryfaf yn ein casgliadau yn aml yw lleisiau braint, ond mae llawer o storïau eraill a llu o safbwyntiau, weithiau wedi’u cuddio neu eu cadw o’r golwg. Gallai pynciau perthnasol i’w cyflwyno gynnwys datblygu polisïau casglu cynhwysol, amrywio ac ehangu rhestrau darllen a chwricwla, arddangos casgliadau ac arferion amrywiol, ac asesiad beirniadol o duedd yn ein strwythurau a’n polisïau.

O ystyried cryfder yr ymateb i’n galwad am bapurau, mae gennym ddau ddyddiad ar gael. Mae’r ddau’n rhad ac am ddim ac yn agored i unrhyw un hoffai eu mynychu, gan roi ffocws arbennig ar lyfrgelloedd, amgueddfeydd a sefydliadau sector treftadaeth.

Dylech gofrestru yma:

22ain Ebrill 2021- https://www.eventsforce.net/jiscevents/1074/home

24ain Mai 2021 – https://www.eventsforce.net/jiscevents/1075/home

Gyda diolch i Jisc am gymorth gyda materion technegol ac archebu lleoedd.

Cynhelir Colociwm WHELF ar-lein ar ddydd Mercher 9fed Mehefin 2021. 

Thema cynhadledd eleni yw: 

Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lunio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. 

Byddem yn croesawu cyflwyniadau ar sut mae gwasanaethau wedi addasu a beth y byddwn yn parhau i’w wneud yn wahanol yn y blynyddoedd i ddod. Gallai enghreifftiau gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): 

· Darparu addysgu a chefnogaeth yn y rhith amgylchedd 

· Casglu adborth myfyrwyr am eu profiadau 

· Adolygiad o ddulliau rheoli casgliadau a llifiau gwaith caffael 

· Ail-feddwl y defnydd o ofod 

Gall cyflwyniadau fod tua 20 munud o hyd, er ein bod yn ceisio bod yn hyblyg. Bydd amser hefyd ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth. 

Mae croeso ichi ffrydio eich cyflwyniad yn fyw neu ei recordio ymlaen llaw. Mae gwahoddiad hefyd i Grwpiau WHELF ddanfon cyflwyniadau ar ddatblygiadau diweddar. 

Darperir canllawiau ar gyfer cyflwynwyr, gan gynnwys cyngor technegol, cyn bo hir. 

Os hoffech gyflwyno cynnig, dylech gynnwys yr wybodaeth ganlynol: 

· Rhestr o enwau cyflwynwyr a’r sefydliad y maent yn gweithio ynddo 

· Teitl a disgrifiad byr o’ch papur. 

· Hyd y cyflwyniad. 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 23ain Ebrill 2021 

Dylech e-bostio cyflwyniadau at:

Claire.Wotherspoon@open.ac.uk neu Jennifer.Markey@open.ac.uk 

Trefnir y digwyddiad WHELF hwn gan Brifysgol De Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd & Drama Cymru a’r Brifysgol Agored. 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth Ddigidol i Gymru “Digidol yng Nghymru: gwella bywydau pawb trwy gydweithio, arloesi a gwell gwasanaethau cyhoeddus.”

Mae WHELF yn falch o fod wedi cyfrannu at y broses ymgynghori ddrafft ac i weld fod ei lais yn cael ei adlewyrchu yn y strategaeth, ynghyd â lleisiau CILIP Cymru Wales, Llyfrgelloedd GIG Cymru, Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru a llyfrgelloedd cyhoeddus.

Cyfarfu Bwrdd WHELF ar ddydd Mawrth 9fed Mawrth trwy Teams. Alison Harding yw’r Cadeirydd newydd a Mark Hughes yw’r Is Gadeirydd. Diolchodd Alison i Julie Hart am barhau’n Drysorydd a Steve Williams am ei waith yn Gadeirydd rhwng 2019-21.

Ymunodd Jenny McNally (Rheolydd Busnes LMS WHELF) â’r cyfarfod hefyd i roi diweddariad ar gynllun rhyng-fenthyca P2P Alma WHELF a materion eraill.

Yn y prynhawn cafodd y Bwrdd gwmni Hywel Owen ac Amanda Roberts o Lyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Rhoesant ddiweddariad ar y cymorth a gafodd llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru yn ystod Covid-19 a’r cynlluniau i’r dyfodol. Trafododd y Bwrdd ffyrdd y gall WHELF weithio gyda Llywodraeth Cymru a grwpiau eraill i gynnig cymorth traws-sectoraidd a rhannu profiad.

Meddai Gill Morris:

On Wednesday 10th March WHELF welcomed colleagues to a Zoom presentation from Philippa Price, Subject Librarian at Swansea University.

In November 2020 Swansea University held a Living Books event for its staff entitled A Brave New World: Resilience and Community. Philippa shared her experience of being in the planning group and gave a great deal of helpful and practical tips. Attendees had an opportunity to ask questions and also share their own experience, and some went away with renewed determination to set up their own events.

Many thanks to all who took part and to Philippa for such an honest and thought-provoking presentation.

Dyma gyd ymateb CILIP Cymru, WHELF, y Llyfrgell Genedlaethol, Llyfrgelloedd GIG a Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru i Strategaeth Ddigidol (ddrafft)  Llywodraeth Cymru.

Gallwch lawr lwytho’r adroddiad llawn o’r ddolen, mae’r prif argymhellion isod. 

Prif Argymhellion 

Argymhelliad 1: Dysgu o bolisïau blaenorol 

Credwn fod y Strategaeth Ddigidol i Gymru yn adeiladu ar waddol o  bolisïau ar gyfer Cymru a gweddill gwledydd Prydain trwy ddyheadau  digidol bras. Byddem yn argymell y dylai’r gwaith o ddatblygu’r polisi  fanteisio ar a chyfeirio at bolisïau blaenorol,a cheisio canfod ynddynt  unrhyw ffactorau allai rwystro ei gweithredu. 

Argymhelliad 2: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Strategaeth 

I fod yn effeithiol, rhaid i Strategaeth Ddigidol i Gymru gynnwys llinellau  cyfrifoldeb clir, deilliannau mesuradwy ac ymrwymiad cyllidebol pwrpasol.Rydym yn argymell y dylai’r Strategaeth gynnwys Cynllun Gweithredu sy’n manylu ar yr elfennau hyn yng nghyd-destun cyfrifoldebau, targedau a dyraniadau gwario presennol.

Argymhelliad 3: Cadwraeth a pharhad digidol 

Fel y gŵyr Llywodraeth Cymru, mae mecanweithiau effeithiol ar gyfer  cynnal a chadw’r cofnod digidol yn allweddol i barhad ac atebolrwydd am ddatblygiad digidol. Argymhellwn y dylai’r strategaeth genedlaethol fras  hon roi ystyriaeth i’r seilwaith a’r sgiliau sydd eu hangen i werthuso, storio diogelua darparu mynediad at asedau digidol yn yr hirdymor. 

Argymhelliad 4: Llythrennedd data a gwybodaeth 

Argymhellwn y dylai Llywodraeth Cymru gydnabod pwysigrwydd  llythrennedd data a gwybodaeth fel cymwyseddau craidd ar gyfer  cenedlaethau’r dyfodol, ac y dylid eu gwreiddio mewn cwricwla  mewn ysgolion,  Addysg Bellach ac Addysg Uwch. 

Argymhelliad 5: Strategaeth Sgiliau Digidol  

Mae’r strategaeth ddrafft yn cydnabod yn briodol iawn yr angen i fuddsoddi mewn uwch sgiliau digidol, gwybodaeth a data er mwyn creu gweithlu 22ain ganrif i Gymru. Golyga hynny gynllunio a phartneriaeth hirdymor  gyda darparwyr addysg. Argymhellwn y dylai Strategaeth Ddigidol i Gymru arwain at Strategaeth Sgiliau Digidol i Gymru, wedi’i chefnogi gan Bwyllgor  yn manteisio ar sgiliau o Addysg Bellach ac Addysg Uwch, cyrff proffesiynol, prentisiaethau a chyflogwyr yn y sector

Defnyddio Llyfrau Byw i helpu datblygu dealltwriaeth ar
draws profiadau a diwylliannau amrywiol


10.00-11.30 Dydd Mercher 10 Mawrth trwy Zoom


Bydd Philippa Price yn rhannu ei phrofiad o helpu trefnu ‘Byd
Beiddgar Newydd: Gwytnwch a chymuned’, digwyddiad ar-lein ym
Mhrifysgol Abertawe i annog deialog, lleihau rhagfarnau ac annog
dealltwriaeth trwy Lyfrau Byw. Cafodd Llyfrau Byw eu recriwtio o blith
staff a chymuned myfyrwyr y Brifysgol. Roedd gan bob Llyfr stori i’w
hadrodd oedd yn adlewyrchu themâu gwytnwch neu gymuned.
Roedd ymwelwyr â’r digwyddiad yn benthyg Llyfr(au) Byw ar gyfer
cael sgwrs bersonol 15-munud pan roeddent yn cael eu hannog i
ofyn cwestiynau a dysgu mwy am y Llyfr.
Bydd Philippa yn sôn am sut ddaeth y syniad ac yn esbonio’r
cynllunio a’r paratoi oedd eu hangen er mwyn cynnal y digwyddiad.
Bydd amser ar y diwedd am sgwrs anffurfiol fel y gall cynrychiolwyr
ofyn cwestiynau a thrafod syniadau.
10.00-11.00 Cyflwyniad (croeso i gwestiynau)
11.00-11.30 Trafodaeth anffurfiol (dewch â diod!)
Anelir y digwyddiad DPP hwn at y sawl sy’n awyddus i gynnal
digwyddiad tebyg neu fyddai’n hoffi gwybod mwy am y cysyniad.

https://www.eventbrite.co.uk/e/using-living-books-to-develop-understanding-across-diverse-experience-tickets-142085823523

WHELF: Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru Llythyr Agored at y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru : Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgorffori mewn deddfwriaeth egwyddorion sylfaenol dinasyddiaeth gynhwysol, llesiant a ffyniant cenedlaethol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Conglfaen hyn yw ein sefydliadau diwylliannol ac yn fwyaf nodedig felly ein Llyfrgell Genedlaethol. Mae’r gwaith presennol o ddatblygu Strategaeth Ddigidol Cymru yn cryfhau ymhellach rôl y Llyfrgell Genedlaethol, ar hyn o bryd ac ar gyfer ein dyfodol cyffredin.

Mae rôl y Llyfrgell Genedlaethol, yn cefnogi cymunedau prifysgol ac ymchwil Cymru a thu hwnt, yn sylfaenol i’n llwyddiant cydweithredol fel sector a chenedl. Mae’n cynnal a chadw ein hymdrechion ysgolheigaidd cenedlaethol ac mae’n creu dolen a chyfrwng pwysig ar gyfer cysylltu a rhannu’r wybodaeth honno a’r diwylliant a threftadaeth Gymreig a rannwn yma ac ar draws y byd ehangach.

Mae llyfrgell, ac yn enwedig felly lyfrgell genedlaethol, yn fwy na gofod, yn llawn geiriau, delweddau a gwrthrychau, yn rhithiol neu’n ffisegol. Y sgiliau, yr arbenigedd a’r angerdd y mae’r bobl sy’n gweithio yno yn eu cynnig sy’n galluogi’r wybodaeth, y storïau ac atgofion cenedl sydd ynddi i gael eu cadw, eu rhannu a’u darparu, gan ofalu fod y cyd-destun yn cael ei ddefnyddio a’i ddeall.

Deallwn bwysau’r sefyllfa ariannol a’r pwysau y mae pob sefydliad yn eu hwynebu, ond ni all y Llyfrgell Genedlaethol, unrhyw lyfrgell, weithredu heb yr adnoddau a’r staff angenrheidiol i wneud yr holl bethau sy’n ofynnol ohoni. Nid oes dim i’w ennill, a gellid colli cyfle enfawr pe bai Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn llithro i’r sefyllfa honno a thrwy hynny’n methu cynnig ei chryfderau unigryw i’r gwaith o ddatblygu dyfodol Cymru.

Gofynnwn ichi edrych eto ar y sefyllfa hon a cheisio dod o hyd i ffordd ymlaen a lefel gyllido hirdymor sy’n galluogi Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gynnal ei rôl yn ein cymuned a chwarae ei rhan botensial lawn i’r dyfodol.

Alison Harding

Pennaeth Gweithredol Adnoddau Llyfrgell a Dysgu, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

WHELF: Is-Gadeirydd

Top
css.php