Mae Is-grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn eich gwahodd i ymuno â ni yn y DysgGwrdd hwn AM DDIM fydd yn canolbwyntio ar sut y gallwn feithrin a galluogi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein cymunedau dysgu.

Cynhelir y DysgGwrdd ar 20 Ionawr o 1.15-4pm ar Zoom. Mae’r rhaglen yn cynnwys y canlynol:

Croeso

Allison Jones a Rebecca Mogg, Is-grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF

Siarad am hiliaeth a thuedd wrth hwyluso sesiynau chwilio llenyddiaeth

Sally Dalton, Cynghorydd Cymorth Ymchwil Llyfrgell, Prifysgol Leeds

Dyw hi ddim yn deg! Cynhwysiant mewn addysg uwch: persbectif diwylliannol

Dr Ceri Morris, Darlithydd yn yr Adran Addysg, Prifysgol Caerdydd

(Title TBC) Offeryn cwricwlwm cynhwysol

Manda Closier, Llyfrgellydd Addysgu a Dysgu, y Brifysgol Agored

DDP Myfyrio ar gynhwysiant: Rhoi’r gwersi a ddysgwyd ar waith

Bernie Williams, Llyfrgellydd Pwnc, Prifysgol Abertawe

Cynlluniau noddfa i ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio noddfa

Dr Mike Chick, Uwch-ddarlithydd TESOL, Prifysgol De Cymru

Archebwch eich lle ar y dudalen Eventbrite.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Rebecca Mogg (moggr2@cardiff.ac.uk) neu Allison Jones (allison.jones@swansea.ac.uk)

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y digwyddiad.

Mae ein prifysgolion wedi ymrwymo’n llawn i ymagwedd Tîm Cyd-drafod Elsevier y DU ac yn cefnogi’r argymhelliad i wrthod y chweched cynnig gan Elsevier ar y sail nad yw eto’n bodloni dau amcan craidd y trafodaethau: lleihau costau i lefelau cynaliadwy, a hwyluso pontio cyflym at fynediad llawn ar unwaith at ymchwil y DU.

Mae prifysgolion y DU wedi cytuno ar gyfres o amcanion cyd-drafod sy’n adlewyrchu ein hawydd cyffredin i feithrin ymchwil agored. Rydym yn croesawu’r cynnydd mae Tim Cyd-drafod Elsevier wedi’i wneud gydag Elsevier dros y misoedd diwethaf, gan nodi hefyd eu cyngor nad yw’r cynnig cyfredol yn bodloni gofynion y sector eto. Gobeithiwn y gall y ddau barti barhau i gydweithio i gyflawni cytundeb mwy cyfiawn sy’n caniatáu ar gyfer rheolaeth ar draws y sector ar gyfer pontio at fynediad agored.

Fel consortiwm, bydd WHELF yn parhau i gydweithio’n agos i sicrhau bod yr adnoddau dysgu’n cael eu darparu i’n haelodau mewn model sy’n gwneud y defnydd mwyaf cost effeithiol o gyllidebau Sefydliadau.

Bwrdd WHELF:

Alison Harding, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Cadeirydd WHELF

Mark Hughes, Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Is-gadeirydd WHELF

Julie Hart, Prifysgol Aberystwyth: Trysorydd WHELF

Kristine Chapman, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Andrew Dalgleish, Prifysgol De Cymru

Judith Dray, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gary Elliott-Cirigottis, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lori Havard, Prifysgol Abertawe

Tracey Middleton, Prifysgol Bangor

Owain Rhys Roberts, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Tracey Stanley, Prifysgol Caerdydd

Nicola Watkinson, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae WHELF yn cyhoeddi galwad i ymuno â’r Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad.

Mae Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad WHELF wedi cyflawni llwyddiannau pwysig ers cael ei sefydlu yn 2020 – gan gynnwys cynhadledd proffil uchel ar Leisiau Eithriedig. Enwebwyd y Grŵp hefyd am Wobr Tîm Llyfrgell y Flwyddyn CILIP Cymru i gydnabod y gwaith a wnaed hyd yma.

Fodd bynnag, mae llawer ar ôl i’w wneud, ac mae Bwrdd WHELF nawr yn dymuno cryfhau’r grŵp i symud y gwaith hanfodol hwn yn ei flaen fel rhan o strategaeth a chynllun gweithredu WHELF. Bydd Bwrdd WHELF yn darparu cymorth ariannol ac arweiniad i’r grŵp, ac yn ymrwymo i ddarparu cyllideb flynyddol am y tair blynedd nesaf. Bydd y cadeirydd presennol yn cydweithio’n agos â’r cadeirydd newydd i helpu i lywio’r agenda a darparu cymorth rhagweithiol i’r Bwrdd.

Rydym ni’n edrych am bobl sydd ag ymrwymiad cryf i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad sy’n gallu ymgysylltu’n weithredol i symud yr agenda hwn yn ei flaen.

Ymhlith y prosiectau arfaethedig mae dadansoddiad Cymru gyfan o ddata Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr ar lyfrgelloedd yn erbyn nodweddion gwarchodedig y Ddeddf Cydraddoldeb, helpu i drefnu’r gynhadledd Lleisiau Eithriedig nesaf a datblygu mentrau eraill ar draws Cymru yn y maes.

Mae’n hanfodol fod y grŵp yn cynnig cyfle i amrywiaeth eang o leisiau gael eu clywed, ac anogwn fynegiant o ddiddordeb ar draws y gymuned, a thu hwnt i aelodaeth graidd WHELF. Cysylltwch â Tracey Stanley i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan, neu am sgwrs anffurfiol.

Dychwelodd Bwrdd WHELF i leoliad godidog Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg am eu cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf ers mis Chwefror 2020. Roedd cynrychiolaeth o bob aelod-sefydliad yn bresennol a’r gwesteion oedd Emma Adamson, cyn Gadeirydd WHELF, Mairwen Owen, yn flaenorol o Brifysgol Bangor a Megan Wiley, yn flaenorol o Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.

Rhoddodd Emma sgwrs addysgiadol ac ysgogol ar ei gwaith ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad gyda Phrifysgol De Cymru. Bydd hyn yn bwydo i waith Grŵp Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiad WHELF wrth iddo weithio i ehangu aelodaeth a chynllunio gweithgareddau’r dyfodol.

Hoffai WHELF ddymuno’n dda i Emma Adamson, Steve Williams a Megan Wiley yn eu rolau newydd ac mae’n edrych ymlaen at groesawu cydweithwyr newydd i’r Bwrdd maes o law o Brifysgol Abertawe a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Roedd yn hyfryd cael cwrdd wyneb yn wyneb unwaith eto a mwynhau’r cyfle i sgwrsio a rhannu gwybodaeth a phrofiad – rhywbeth sy’n anoddach ei gyflawni mewn cyfarfod rhithwir.

Dewiswyd rhaglen hyfforddi a datblygu Estyn Allan fel enillydd Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru CILIP Cymru Wales.

Dyfarnwyd yr ail safle yn gydradd i Wasanaeth Llyfrgell Coleg Sir Gâr a Gwasanaeth Llyfrgell a Thechnoleg Dysgu Grŵp Llandrillo Menai, a’r trydydd safle i grŵp EDI WHELF (Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru).

Tîm y Flwyddyn 2021 Llyfrgell Cymru CILIP Cymru Wales

Tagged with:

Estynnwn wahoddiad cynnes ichi i’n Dysgwrdd Sut Mae Llyfrgelloedd yn Cefnogi Ymchwil?, sy’n ddigwyddiad am ddim a drefnir gan y tîm Cysylltiadau Academaidd yn Llyfrgell Hugh Owen, Prifysgol Aberystwyth.  Dydd Mawrth 23 Tachwedd, 11:00-14:45

Mae gennym raglen drawiadol o siaradwyr i’w rhannu â chi: o brifysgolion ledled Cymru a Lloegr, yn cynnwys Llyfrgell Bodleian Rhydychen, y GIG ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. 

Gwelwch y wefan a’r rhaglen am ragor o fanylion

Bydd y digwyddiad o ddiddordeb i lyfrgellwyr a gweithwyr ym maes gwybodaeth o nifer o sectorau, i ymchwilwyr, myfyrwyr llyfrgellyddiaeth, a mwy. Croeso i bawb 

llenwch y ffurflen fer hon i arcgebu’ch lle os gwelwch yn dda a defnyddiwch y hashnod #aberltm2021 i fod yn rhan. Edrychwn ymlaen i gyfarfod ar-lein.  

Cwestiynau? llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Cynhelir y cyfarfod nesaf o Fwrdd WHELF yn lleoliad godidog Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg yng ngogledd Cymru. Dyma fydd y cyfle cyntaf i gydweithwyr gyfarfod wyneb yn wyneb ers mis Chwefror 2020, a’r cyfle cyntaf i gwrdd â Judith Dray o’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama!

Cynhelir y cyfarfod ar 8-9 Tachwedd November 2021.

Yr wythnos ddiwethaf cyfarfu CILIP Cymru Wales ag arweinwyr gwybodaeth proffesiynol o bob rhan o Gymru i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei chynllun gweithredu LHDTQ+. Mae WHELF yn falch iawn ein bod wedi’n cynnwys ac yn gobeithio y bydd aelodau’n rhannu eu barn drwy’r dolenni canlynol.

Mae Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth yn chwarae rhan allweddol yn diffinio ac yn cefnogi anghenion gwybodaeth eu defnyddwyr gwasanaeth

Mae WHELF yn mynd drwy gyfnod o newid, gyda nifer o gydweithwyr yn gadael sefydliadau WHELF:

Ymddeolodd Mairwen Owen o Brifysgol Bangor ym mis Gorffennaf. Yn fwyaf diweddar Mairwen oedd y Rheolwr Cymorth Academaidd yn llyfrgell Prifysgol Bangor ond bu hefyd yn gweithio fel Llyfrgellydd y Gyfraith am flynyddoedd lawer.

Yn WHELF roedd modd dibynnu ar Mairwen am gyfraniadau ymarferol a defnyddiol mewn cyfarfodydd ac ar brosiectau. Roedd Mairwen yn gydweithwraig fwyn, ddibynadwy gyda synnwyr digrifwch direidus. Bydd Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn gweld ei heisiau hefyd.

Mae Tegid Rhys Williams wedi gadael Cyfoeth Naturiol Cymru i ddechrau ar swydd gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Yn ogystal â gwasanaethu fel cydweithiwr gwybodus a chefnogol ar Fwrdd WHELF, byddwn yn gweld eisiau ei frwdfrydedd a’i gerddoriaeth! Mae Tegid yn gyn-Gadeirydd Grŵp Ymchwil WHELF.

Yn dilyn blwyddyn o secondiad i Brifysgol Westminster o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae Megan Wiley wedi derbyn swydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Llyfrgell ac Academi Ddigidol ym Mhrifysgol y Gyfraith. Mae Megan wedi cael gyrfa amrywiol ym maes llyfrgelloedd a Gyrfaoedd a daw â chyfoeth o brofiad o’i gwaith mewn nifer o Grwpiau WHELF, gan gynnwys Archifau a Chasgliadau Arbennig a Hawlfraint. Ar lefel bersonol, mae Megan yn adnabyddus am ei brwdfrydedd a’i charedigrwydd a’i chefnogaeth ddiwyro i’w chydweithwyr i gyd, yn y Coleg Cerdd a Drama ac yn WHELF.

Yn olaf, bydd Steve Williams yn symud o Brifysgol Abertawe ar ôl 23 o flynyddoedd, i ymgymryd â rôl newydd y tu draw i Bont Hafren ym Mhrifysgol Caerlŷr ym mis Rhagfyr. Yn fwyaf diweddar mae Steve wedi bod yn Llyfrgellydd Prifysgol, Pennaeth Llyfrgelloedd a Diwylliant yn Abertawe ac roedd yn Gadeirydd WHELF rhwng 2019 a 2021. Bydd WHELF yn gweld eisiau haelioni Steve wrth iddo rannu gwybodaeth a dealltwriaeth, ei synnwyr digrifwch a’i allu i wneud i gydweithwyr deimlo’n gartrefol.

Pob lwc Mairwen, Tegid, Megan a Steve. Byddwn yn gweld eich eisiau i gyd, a chofiwch gadw mewn cysylltiad!

Mae’r Dysgwrdd hwn yn gyfle i arddangos yr amrywiol ffyrdd y mae llyfrgelloedd yn cefnogi ymchwil ac i rannu a dysgu o brofiadau ei gilydd.

Rydym yn croesawu cyfraniadau gan staff y llyfrgell a’r gymuned ymchwil ehangach, gan gynnwys myfyrwyr.

Cynhelir y Dysgwrdd yn fyw ar MS Teams ddydd Mawrth 23 Tachwedd 2021.

Llyfrgellwyr

  • Sut mae’r llyfrgell yn eich sefydliad yn cefnogi ymchwil?
  • Pa ddulliau ydych chi wedi’u defnyddio i ddarganfod anghenion ymchwilwyr a beth ydych chi wedi dod o hyd iddo?
  • Sut ydych chi wedi datblygu’ch ystod o sgiliau eich hun iddynt fod yn berthnasol i’r ymchwilwyr rydych chi’n cynnig cymorth a hyfforddiant iddynt?

Ymchwilwyr

  • Ydych chi’n fyfyriwr ymchwil neu’n aelod o staff ymchwil sydd wedi derbyn cymorth gan y llyfrgell?
  • Beth all llyfrgellwyr ei ddysgu gennych i ddatblygu a marchnata’r cymorth a’r hyfforddiant maent yn cynnig?

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal drwy MS Teams a gellir recordio eich cyflwyniad o flaen llaw neu gyflwyno’n fyw. 

Cwblhewch yr arolwg byr i gofrestru’ch diddordeb mewn cymryd rhan os gwelwch yn dda.

Cwestiynau? Ebostiwch y tîm Ymgysylltu Academaidd llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Llun yn cynnwys testun

Wedi cynhyrchu’r disgrifiad yn awtomatig

Top
css.php