Cynllun Rhyngfenthyca Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru+ (WHELF+)

Ym mis Ionawr 2018, daeth aelodau WHELF ynghyd i lansio cynllun benthyca dwyffordd rhwng llyfrgelloedd sy’n rhad ac am ddim. Gwnaed hyn yn bosib trwy ddefnyddio Ex-Libris Alma, sef system ar y cyd i reoli llyfrgelloedd; mae’n ein galluogi i ddefnyddio system graidd i fenthyca adnoddau print a digidol i’n gilydd, a hynny’n rhad ac am ddim.

Bu inni fonitro’r modd roedd y cynllun yn cael ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod peilot cychwynnol. Yn ogystal â hynny, ym mis Awst 2018, rhoddwyd system rota ag iddi haenau ar waith i sicrhau bod y cynllun wedi’i rannu’n deg o ran y ffordd roedd yn cael ei ddefnyddio. Mae’r rota hon bellach yn cael ei monitro gan Weithgor WHELF+ ac yn cael ei haddasu bob pedwar mis i ymateb i’r defnydd.

Mae’r cynllun wedi bod yn llwyddiant ysgubol; yn 2022 arbedodd y llyfrgelloedd sy’n aelodau o’r cynllun gyfanswm o bron i £34,000. Yn ogystal â’r budd ariannol diamheuol, mae hefyd wedi arwain at gynnydd sylweddol o ran cydweithio a rhannu gwybodaeth rhwng y sefydliadau sy’n cymryd rhan.

Gan fod y cynllun wedi bod yn gymaint o lwyddiant, gyda chefnogaeth Ex-Libris a’r Llyfrgell Brydeinig, dechreuon ni gynnig i sefydliadau nad ydynt yn WHELF fod yn aelodau yn 2021 (dyna’r rheswm dros y ‘+’ yn ‘WHELF+’!). Erbyn hyn mae bron i ugain sefydliad, sydd ar wasgar yn ddaearyddol a chanddynt ystod eang o arbenigeddau addysgu ac ymchwil, yn elwa ar fanteision aelodaeth WHELF+; ac wrth i ragor o sefydliadau fynegi diddordeb mewn ymuno â’r fforwm, a’r potensial o ddefnyddio adnodd newydd Alma i awtomeiddio prosesau ymhellach, mae dyfodol disglair gan y cynllun.

Darllenwch Gytundeb Lefel Gwasanaeth (SLA) WHELF+ i ddysgu rhagor am sut mae’r cynllun yn gweithio

Os hoffech chi wybod am y cynllun, ebostiwch Jenny McNally, Rheolwr Busnes WHELF LMS mcnallyj1@caerdydd.ac.uk

Aelodau cyfredol WHELF+::

 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Bangor
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Prifysgol Caerdydd
 • Prifysgol Harper Adams
 • Ysgol Economeg Llundain
 • Yr Amgueddfa Hanes Naturiol
 • Prifysgol Northumbria
 • Prifysgol Abertawe
 • Prifysgol Cumbria
 • Prifysgol Leeds
 • Prifysgol Lerpwl
 • Prifysgol Salford
 • Prifysgol De Cymru
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Prifysgol San Steffan
 • Prifysgol Caer-wynt
 • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam