WHEEL+

Cylch gorchwyl WHEEL+ (Llyfrgell Electronig Addysg Uwch Cymru) yw:

  • Canfod, cyd-drafod a gwerthuso cytundebau cydweithioposibl.
  • Trafod a rhannu safbwyntiau ar gytundebau a fframweithiau cenedlaethol (gan gynnwys llyfrau, cyfnodolion ac offerynnau eraill).
  • Darparu fforwm ar gyfer trafodaethau ar draws sefydliadau ar faterion yn ymwneud â rheoli casgliadau a chyfnewid ymarfer.
  • Archwilio a nodi arfer gorau ar draws pob agwedd ar reoli casgliadau, caffael, trwyddedu, mynediad a darganfod cynnwys.

Mae dull gweithredu WHEEL+ yn seiliedig ar ysgogi mynediad a gwerth cyffredin ar draws yr holl aelod-sefydliadau, ond mae’r cylch gwaith hefyd yn cynnwys ystyriaeth i gaffael adnoddau ar gyfer is-setiau o’r aelodaeth lle nad yw’r cynnwys dan sylw o bosibl yn briodol i’r rhestr lawn o aelodau.

 

Manylion yr aeloda:

·Tom Francis, Is-gadeirydd (Prifysgol University)

· Wayne Morris, Ysgrifennydd (Prifysgol De Cymru)

· Martin Taylor (Prifysgol Aberystwyth)

· Marjan Baas Harmsma (Prifysgol Bangor)

· Chrissie Ley Hughes (Prifysgol Bangor)

· Tracey Middleton, Cadeirydd (Prifysgol Bangor)

· Luisa Cáceres-Soto (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)

· Mark Hughes (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)

· Marie Lancaster (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)

· Kath Hudson (Prifysgol Cardiff)

· Peter Hale (Prifysgol Cardiff)

· Tracey Stanley (Prifysgol Cardiff)

· Kristine Chapman (Amgueddfa Genedlaethol Cymru)

· Robert Lacey (Llyfyrgell Genedlaethol Cymru)

· Helen Griffiths (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)

· Leanda Blanch (Prifysgol Abertawe)

· Annette Linton (Prifysgol Abertawe)

· Claire Vivian (Prifysgol Abertawe)

· Bernadette Ryan (Prifysgol De Cymru)

· John Dalling (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

· Suzy Fisher (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

· Nicola Watkinson (Prifysgol Wrecsam)

 

Rhannu caffael adnoddau electronig

Gan weithio gyda Chasgliadau JISC, mae WHEEL+ wedi sicrhau y bydd nifer o gytundebau cyfredol ar gyfer cynnwys ar gael ar draws aelodau cyfranogol y consortiwm.

Ymhlith y rhestr o gytundebau sydd ar waith mae pecynnau cynnwys gan y cyflenwyr canlynol:

  • Gale Cengage – Times Digital Archive
  • Gwasg y Brifysgol Agored (OUP) – Cynnwys Cyfnodolion
  • Sage – Cynnwys Cyfnodolion
  • Wiley – is-set o gytundeb cynnwys cyfnodolion JISC

Mae holl lyfrgelloedd WHELF hefyd yn cyfranogi yng ngwasanaethau’r Porth Ystadegau Defnydd Cyfnodolion (JUSP) a ddarperir gan JISC.

Drwy gyfranogi yn y gwasanaethau JISC hyn, ynghyd â llwyfan arloesol LMS Cyffredin WHELF (mae’r grŵp yn ymwneud yn agos â’r edefyn gwaith hwn), nod WHEEL+ yw mabwysiadu dull cydweithredol o reoli prosesau a data defnydd er mwyn gwella effeithlonrwydd ac arbedion i’w aelodau ym maes caffael adnoddau.

Mae WHEEL+ hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chonsortiwm Pwrcasu Prifysgolion De Lloegr (SUPC) a Chonsortiwm Pwrcasu Addysg Uwch Cymru (HEPCW) o ran cytundebau consortiwm ar gyfer cyflenwi llyfrau a gwasanaethau tanysgrifio cyfresi.

Mae WHEEL+ yn grŵp gweithredol, sy’n dod at ei gilydd bedair gwaith y flwyddyn gyda chyfuniad o gyfarfodydd wyneb yn wyneb a chyfranogi mewn cynadleddau fideo.