Newyddion gwych: Gwaith rhoi System Rheoli Llyfrgell a Rennir Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru ar waith wedi’i gwblhau

ex librisCover WHELF Logo

Aeth Ex Libris Alma a Primo yn fyw ym Mhrifysgol Bangor ar 25 Awst, gan gwblhau cylchred eu rhoi ar waith ym mhob un o 11 sefydliad System Rheoli Llyfrgell (LMS) a rennir Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF). Y cyntaf i fynd yn fyw oedd Prifysgol Abertawe ym mis Mehefin 2015. Mae’r cyfnod ers hynny wedi bod yn llawn gwaith dwys gan holl dimau gweithredu WHELF ac Ex Libris er mwyn mudo o chwe hen system a etifeddwyd i un system letyol ar gwmwl a rennir.

Mae naw prifysgol Cymru (Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam), yn ogystal â llyfrgelloedd y GIG yng Nghymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bellach yn rhannu’r un system rheoli llyfrgell a rhyngwyneb darganfod. Mae hyn yn rhoi llwyfan ar gyfer cydweithio cryfach ac ehangach ac ar gyfer gwaith pellach ar agor a rhannu ein casgliadau er budd pawb.

Dywedodd Sue Hodges, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd ac Archifau Prifysgol Bangor a Chadeirydd WHELF, “Mae hwn yn gyflawniad rhyfeddol, sy’n dangos ymddiriedaeth, gweledigaeth a chryfder cydweithio o fewn WHELF. Hoffwn ddiolch i holl sefydliadau WHELF ac Ex Libris am eu hymdrechion a’u gwaith caled i gyflwyno’r system a’i rhoi ar waith mewn pryd o fewn terfynau amser hynod heriol. Edrychaf ymlaen at gyfleoedd pellach ar sail y llwyfan a rennir sy’n torri tir newydd.”

Mae System Rheoli Llyfrgell a Rennir WHELF eisoes wedi golygu manteision mawr i’r sefydliadau sy’n rhan ohoni, gan gynnwys gostyngiad i gonsortiwm, buddion eraill o ran costau a rhyngwyneb cwbl ddwyieithog i staff a defnyddwyr. Bydd myfyrwyr a defnyddwyr eraill yn elwa o’r math hwn o LMS cenhedlaeth nesaf sy’n rhoi mynediad haws at yr holl adnoddau ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil. Gellir cael mynediad at yr holl adnoddau, boed yn eiddo’r llyfrgell, mynediad agored, dan drwydded ac wedi’u lletya’n allanol, drwy un rhyngwyneb neu chwiliad am adnoddau digidol ac mewn print. Mae gennym gyfle unigryw hefyd i weithio’n agosach gyda llyfrgelloedd eraill Cymru er budd pawb, gan gynnwys caffael cynnwys a rennir a rhannu casgliadau a gwasanaethau. Dywedodd Robert Bley, Rheolwr Gyfarwyddwr Ex Libris UK, “Mae Ex Libris yn llawn cyffro ynghylch dechrau’r cyfnod newydd hwn yn ein perthynas â WHELF. Gyda’r broses rhoi ar waith wedi’i chwblhau ar amser, rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda WHELF ar y cam nesaf i ehangu a chryfhau cyfleoedd i gydweithio â’r consortiwm er budd myfyrwyr ac ymchwilwyr ar draws Cymru.”

Bydd y prosiect yn achos busnes enghreifftiol ar gyfer datblygu LMS a rennir ar draws consortiwm o sefydliadau addysg uwch ac yn grynodeb o broblemau a gofynion allweddol i’w hystyried er mwyn rhoi system a rennir ar waith ac effeithiau a manteision allweddol gwneud hynny. Mae WHELF bellach yn gweithio gyda Jisc ar astudiaeth gwireddu manteision, a fydd yn adrodd yn 2017. Ar gyfer y dyfodol mae WHELF nawr yn ymroddedig i adeiladu ar y fenter hon, gan alluogi rhagor o fanteision a rhannu’i waith â’r gymuned ehangach. ”

Byddwn yn dathlu rhoi LMS a rennir WHELF ar waith yn llwyddiannus mewn digwyddiad Dathlu Cydweithio Llyfrgelloedd i’w gynnal yn y Senedd ar 22 Medi, wedi’i gynnal gan Julie James AC, ynghyd â chydweithwyr ar draws y sector llyfrgelloedd yng Nghymru.