WHELF Shared LMS announces chosen supplier

Welsh Universities, the National Library of Wales and the NHS Libraries in Wales select a shared Library Management System

We are pleased to announce that a consortium of Welsh Universities, including the National Library of Wales, and the Welsh NHS Libraries, have selected the Ex Libris Alma unified resource management system and the Ex Libris Primo unified resource discovery and delivery system to provide a new shared Library Management System for the sector.

Jayne Dowden, Chief Operating Officer at Cardiff University, signing the contract for the provision of the shared LMS by Ex Libris on behalf of the WHELF consortium

The WHELF (Wales Higher Education Libraries Forum) Consortium has decided on the Alma and Primo next-generation solutions following a rigorous selection and assessment process. The 10 Libraries are Aberystwyth University, Bangor University, Swansea University, University of Wales Trinity Saint David, Glyndwr University, the National Library of Wales, Cardiff University, Cardiff Metropolitan University, the University of South Wales and the Royal Welsh College of Music and Drama, plus the Welsh NHS Libraries represented through the AWHILES Consortium.

Aled Gruffydd Jones, Chief Executive of the National Library of Wales, and Chair of WHELF commented that: “all WHELF members expect to realise transformational benefits from our collaboration on a shared Library system, including the provision of a single bilingual search interface for Wales Higher Education and research, plus the potential for deeper collaboration around collection development and management”.

Members of the WHELF Consortium currently employ a variety of standalone Library Management Systems, and several different discovery systems. With the selection of Ex Libris as a single provider, the Consortium will deliver a single cloud-based next generation library system, delivered on a software-as-a-service (SaaS) basis.

Alma and Primo will provide unified resource management and discovery, and enable the WHELF members to adopt shared, streamlined workflows whilst expanding opportunities for collaboration across the Consortium.

Aled Gruffydd Jones
Chief Executive and Librarian, National Library of Wales

For further information, please contact:
Gareth Owen
Programme Manager
WHELF Shared LMS
OwenG12@cardiff.ac.uk / 029 20874014

Datganiad i’r Wasg: Prifysgolion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgelloedd GIG yng Nghymru yn dewis System Rheoli Llyfrgelloedd a rennir

Rydym yn falch o gyhoeddi bod consortiwm o Brifysgolion Cymru, gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a Llyfrgelloedd GIG Cymru, wedi dewis y system unedig rheoli adnoddau Ex Libris Alma, a system unedig ar gyfer darganfod a chyflwyno adnoddau Ex Libris Primo er mwyn darparu System Rheoli Llyfrgelloedd newydd a rennir ar gyfer y sector.

Mae Consortiwm WHELF (Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru ) wedi dewis systemau Alma a Primo, yn dilyn proses dewis ac asesu drwyadl. Y 10 llyfrgell yng nghonsortiwm WHELF yw Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Glyndŵr, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Llyfrgelloedd GIG Cymru drwy Gonsortiwm AWHILES .

Meddai Aled Gruffydd Jones, sef Prif Weithredwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chadeirydd WHELF: “mae holl aelodau WHELF yn disgwyl gwireddu buddion trawsffurfiannol yn sgil ein cydweithredu ar system Llyfrgelloedd a rennir, gan gynnwys darparu rhyngwyneb dwyieithog unigol ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru ac ymchwil, yn ogystal â’r potensial ar gyfer cydweithio mwy dwys o ran datblygu a rheoli casgliadau ”.

Ar hyn o bryd, mae aelodau Consortiwm WHELF yn defnyddio amrywiaeth o Systemau Rheoli Llyfrgelloedd unigol, a nifer o systemau darganfod gwahanol. Wrth ddewis Ex Libris fel darparwr unigol, bydd y Consortiwm yn darparu system llyfrgell unigol seiliedig ar gwmwl, y genhedlaeth nesaf, wedi’i chyflwyno ar sail meddalwedd fel gwasanaeth (SaaS).

Bydd Alma a Primo yn darparu system unedig ar gyfer rheoli a darganfod adnoddau, ac yn galluogi aelodau WHELF i fabwysiadau llifoedd gwaith a rennir, wedi’u symleiddio, wrth ehangu cyfleoedd ar gyfer cydweithio ar draws y Consortiwm.

Aled Gruffydd Jones
Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedalethol Cymru

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
Gareth Owen
Rheolwr Rhaglen
System Rheoli Llyfrgell a Rennir WHELF (LMS)
OwenG12@cardiff.ac.uk / 029 20874014

1 Comment on “WHELF Shared LMS announces chosen supplier

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.