Gregynog 2014 – deadline for papers extended until 18th April 2014

Gregynog

Gregynog Colloquium 10th – 13th June 2014: 2nd Call for Papers
Theme: “Rethinking the Future: Satisfying staff and students in times of diminishing resources and rising expectations.
Every year HEWIT and WHELF organise a residential colloquium at Gregynog Hall, the University of Wales’ conference centre. This is an annual opportunity for IT and Library staff and practitioners at all levels to collaborate and share best practice in enhancing user satisfaction.
This year’s Colloquium is being organised by Aberystwyth University and the theme is “Rethinking the Future: Satisfying staff and students in times of diminishing resources and rising expectations.”
We are seeking papers, presentations and workshops (both IT and Library based) in the following broad areas.
1. Managing data storage and secure access to data and resources in an open environment, especially research data
2. Promoting the digital literacy of staff and students
3. Supporting the use of analytics/business intelligence to inform decision-making and planning

Within these come topics such as exploiting the use of BYOD (Bring Your Own Device) in classrooms. This topic is wide ranging and can encompass:
• Catalogue Use
• Chat to a Librarian
• E-Learning
• Support for mobile devices at study schools
• Network issues
• Setting up devices
• Supporting a wide range of mobile devices.
• Wireless and bandwidth.
• Exploiting the use of BOYD within class rooms. Remote display, response systems, etc.
• Corporate access/data management, and corporate device management (Mobile Iron, OneLogin, etc.)

Collaboration in areas such as procurement is another broad topic which can embrace other issues such as
• LMS
• Special collections
• Joint Procurement
• Reading Lists
• Collaborative Purchasing
• Cloud
• Outsourcing
• Managing data storage
• Secure access to data and resources esp. research data
• Digital Literacy
• Use of analytics/business intelligence to inform decision-making/planning.

And also providing Remote Support which can include but not limited to
• International Student Needs
• 24/7 Customer Services
• Distance Learning
• Walk-In Access
• Open Access
• Repositories
• IT support
• Live Chat
• Remote Campuses
• Streaming Services
• Recording Lectures

Submission deadline is 18th April 2014.
Contributions from new professionals will be especially welcomed.
We welcome all formats and approaches.

Please email all suggestions for submissions to is-gregynog@aber.ac.uk

Cynhadledd Gregynog 10fed–13eg Mehefin 2014: Galw am Bapurau

Thema: “Ailfeddwl y Dyfodol: Bodloni staff a myfyrwyr ar adeg pan fo adnoddau’n lleihau a disgwyliadau’n cynyddu”.

Bob blwyddyn mae HEWIT a WHELF yn trefnu cynhadledd breswyl ym Mhlas Gregynog, canolfan gynadleddau Prifysgol Cymru. Mae hwn yn gyfle blynyddol i staff TG a Llyfrgell ac ymarferwyr ar bob lefel i gydweithio a rhannu ymarfer gorau i wella bodlonrwydd defnyddwyr.

Prifysgol Aberystwyth sy’n trefnu Cynhadledd eleni a’r thema yw: “Ailfeddwl y Dyfodol: Bodloni staff a myfyrwyr ar adeg pan fo adnoddau’n lleihau a disgwyliadau’n cynyddu”.

Rydym yn ceisio papurau, cyflwyniadau a gweithdai (sy’n ymwneud â TG a Llyfrgelloedd) ar y themâu canlynol:

1. Hyrwyddo llythrennedd digidol staff a myfyrwyr
2. Cefnogi’r defnydd o wybodaeth ddadansoddeg/busnes i drwytho penderfyniadau a chynllunio
3. Rheoli storio data a mynediad diogel i ddata ac adnoddau mewn awyrgylch agored, yn enwedig data ymchwil

Ynghlwm wrth y rhain ceir pynciau megis BYOD (Dewch â’ch Dyfais eich Hun) mewn yr ystafelloedd dosbarth.
Maer pynciau yn eang ac yn gallu cynnwys:

• Defnyddio catalog
• Siarad â Llyfrgellydd
• E-ddysgu
• Cefnogaeth i ddyfeisiau symudol mewn ysgolion astudio
• Materion yn ymwneud â’r rhwydwaith
• Sefydlu dyfeisiadau
• Cefnogi rhychwant eang o ddyfeisiadau
• Diwifr a lled band
• Defnyddio BYOD yn yr ystafell ddosbarth. Arddangos o bell, systemau ymateb, ac ati
• Mynediad corfforaethol/rheoli data, a rheoli dyfeisiadau corfforaethol

Cydweithio yn meysydd fel caffael mewn pwnc bras sydd yn gallu cofleidio materion eraill fel:

• Systemau Rheoli Dysgu
• Casgliadau arbennig
• Pwrcasu ar y cyd
• Rhestri darllen
• Pwrcasu ar y cyd
• Cloud
• Rhoi ar gontract allanol
• Rheoli storio data
• Mynediad diogel i ddata, yn enwedig data ymchwil
• Llythrennedd digidol
• Defnyddio gwybodaeth ddadansoddeg/busnes i drwytho penderfyniadau a chynllunio

A hefyd darparu cefnogaeth o bell a all gynnwys ond nid yn gyfyngedig i

• Anghenion Myfyrwyr Rhyngwladol
• Gwasanaeth Cwsmeriaid 24/7
• Dysgu o Bell
• Mynediad agored
• Mynediad Agored
• Storfeydd
• Cymorth TG
• Sgwrsio Byw
• Campysau Pell
• Gwasanaethau Ffrydio
• Recordio Darlithoedd

Dyddiad cyflwyno: 18 Ebrill 2014.
Croesawn yn arbennig gyfraniadau gan ymarferwyr newydd.
Croesawn bob math o gyflwyniad a gogwydd.

Bydd yna dri fformat cyflwyniad gwahanal:

1. Sesiwn 30 munud gan gynnwys amser ar gyfer cwestiynaw.
2. A slot cyfwyniad 15 munud – cwestiynaw yn ddewisol.
3. A slot 5 munud yn olynol gyda chyflwyniadaw eraill o natur tebyg, gyda chwestiynau ir siaradwyr I gyd ar ddiwedd y sesiwn.

Rydym yn croesawu pob fformat a dull.

Bydd arddangosfeydd, cyflwyniadau a chyfleoedd, gwrdd â’n noddwyr, yn ogystal â chyfle, siarad â chynrycholwyr eraill.

Os gwelwch yn dda, e-bostiwch eich cynigion I is-gregynog@aber.ac.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.