Forthcoming event: Repositories and Digitisation day @ NLW

An event is being held at the National Library of Wales to inform, discuss and share experiences on repositories and digitisation on Tuesday 23rd September 2014. This is a follow up event to the Repositories day held at Swansea University on 21st July 2014. Please see further details below of the programme and how to book.

**************************************************************************

Hoffem eich gwahodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar 23ain Medi i wrando ar ein profiadau gyda cadwrfeydd, digido a deunydd digidanedig. Mae’r diwrnod wedi ei anelu at gyd-ymarferwyr ac yn canolbwyntio ar weithrediadau a gwasanaethau yn hytrach na phrosiectau. Hoffem wahodd cydweithwyr WHELF LMS, cydweithwyr Cadwrfa WHELF ac unrhyw Archifyddion Brifysgol a all fod â diddordeb. Mae’r agenda arfaethedig fel a ganlyn:

10:30 – 11:00 Coffi
11:00 – 11:30 Cadwrfeydd yn LlGC
11:45 – 11:30 Cyd-destun ARCW
11:45 – 12:15 Archivematica ac amlyncu
12:15 – 12:30 Preservica
12:30 – 13:00 Cyflwyniad i MabLab (fforensig)

13:00 – 14:00 Cinio

14:00 – 14:20 Gwaith y stiwdio digido
14:20 – 14:30 Digido Sgrîn a Sain
14:30 – 15:15 Ymweliad â’r stiwdio digido

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn y Drwm. Rydym yn gobeithio y bydd y diwrnod yn llawn gwybodaeth os ydych yn cynllunio unrhyw rai o’r gwasanaethau uchod yn eich sefydliad eich hun a hefyd yn dangos pa wasanaethau y gall Llyfrgell Genedlaethol Cymru eu cynnig petai eu hangen. Os hoffech fynychu’r digwyddiad uchod cysylltwch â Iona Bailey (iona.bailey@llgc.org.uk).

Diolch ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar y 23ain.

Glen Robson
Pennaeth Uned Systemau
Llyfrgell Genedlaethol Cymru

————

We would like to invite you to the National Library of Wales on the 23rd of September to hear our experiences with repositories, digitisation and born digital material. The day is aimed at fellow practitioners and concentrates on operations and services rather than projects. We would like to invite WHELF LMS colleagues, WHELF Repository colleagues and any University Archivists that might be interested. The proposed agenda is as follows:

10:30 – 11:00 Coffee
11:00 – 11:30 Repository at NLW
11:30 – 11:45 ARCW context
11:45 – 12:15 Archivematica and ingest
12:15 – 12:30 Preservica
12:30 – 13:00 Intro to MabLab (forensics)

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:20 The work of the digitisation studio
14:20 – 14:30 Screen and Sound digitisation
14:30 – 15:15 Visit to digitisation studio

The meeting will be held in the Drwm. We hope the day will be informative if you are planning any of the above services in your own institution and also show what services the National Library of Wales could offer if it was required. If you would like to attend the above event please contact Iona Bailey (iona.bailey@llgc.org.uk).

Thanks and we look forward to seeing you on the 23rd.

Glen Robson
Head of Systems Unit
National Library of Wales

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.