Diwrnod Seminar Ystorfeydd Cymru / Welsh Repositories Seminar Day

Neges ddwyieithog yw hon – Gweler isod ar gyfer y fersiwn Saesneg
This is a bilingual message – Please see below for English version

Annwyl gydweithwyr –
Bydd Prifysgol Abertawe yn lletya digwyddiad i drafod dyfodol ystorfeydd Cymru, mynediad agored, rheolaeth data, y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac ORCID.   Mae’r digwyddiad yn agored i bawb o staff mewn sefydliadau Addysg Uwch.  Bydd gennym siaradwr o Lyfrgell Genedlaethol Cymru i’n helpu i lywio’r drafodaeth.

Os dymunwch fod yn bresennol/cyfrannu/rhannu/awgrymu pwnc ar gyfer trafodaeth yn y digwyddiad hwn, anfonwch e-bost i Rebecca r.kelleher@swansea.ac.uk  erbyn 15 Gorffennaf.

Manylion:

Digwyddiad – Diwrnod Seminar Ystorfeydd Cymru

Dyddiad – Dydd Llun, 21 Gorffennaf 2014

Amser – 9:30 cyrraedd a choffi er mwyn dechrau am 10:00– gorffen am 16:00

Cost – RHAD AC AM DDIM, darperir cinio a the/coffi

Man cyfarfod – Prifysgol Abertawe, Ystafell Seminar SURF yn Nhŷ Fulton

I archebu eich lle, anfonwch e-bost i Rebecca r.kelleher@swansea.ac.uk i ddechrau a dim hwyrach na’r 15 Gorffennaf.  Sylwer, os gwelwch yn dda, fod cyfyngiad ar y nifer o leoedd.

Anfonir agenda manwl am y diwrnod i chi wythnos cyn y digwyddiad.

Dear colleagues-

Swansea University will be hosting an event to discuss the future of Welsh repositories, open access, data management, the Research Excellence Framework and ORCID.   This event is open to all staff in HE institutions.  We will have a speaker from the National Library of Wales to help direct the discussion.

If you would like to present/contribute/share/suggest a topic for discussion at this event, please email Rebecca r.kelleher@swansea.ac.uk  by the 15th July.

Details:

Event – Welsh Repositories Seminar Day

Date – Monday, 21st July 2014

Time – 9:30 arrival and coffee for a 10:00 start – 16:00 finish

Cost – FREE, lunch and tea/coffee is provided

Venue – Swansea University, SURF Seminar Room in Fulton House

To book you place please email Rebecca r.kelleher@swansea.ac.uk in the first instance and no later than the 15th July.  Please note that places are limited.

A detailed agenda for the day will be forwarded to you the week before the event.

Dymuniadau gorau/Best wishes-

Rebecca Kelleher (BSc, PGCE)
Deputy Subject Librarian | Dirprwy Lyfrgellydd Pwnc
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Information Services and Systems | Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau
Swansea University | Prifysgol Abertawe
Singleton Park | Parc Singleton
Swansea | Abertawe
Wales | Cymru
SA2 8PP
Phone | Ffôn 01792 602556
Email | Ebost r.kelleher@swansea.ac.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.