WHEEL

Mae Llyfrgell Electronig Addysg Uwch Cymru (WHEEL) yn cydweithio i gaffael adnoddau electronig ar y cyd, gan gynnwys:

  • nodi cyfleoedd prynu/trwyddedu adnoddau, tanysgrifiadau a gwasanaethau cynnwys electronig ar y cyd.
  • nodi, cyd-drafod a gwerthuso darpar gytundebau
  • rheoli trefniadau gweinyddol mewnol ar y cyd ar gyfer cytundebau (e.e. trefniadau anfonebu ar y cyd)

Mae ymagwedd WHEEL yn seiliedig ar ysgogi mynediad a gwerth cyffredin ar draws sefydliadau sy’n aelodau; ond mae ei gylch gwaith hefyd yn cynnwys caffael adnoddau ar gyfer is-grwpiau o aelodau lle efallai na fyddai’r cynnwys dan sylw’n briodol ar gyfer yr holl aelodau.

Manylion aelodau:
Mark Hughes, Cadeirydd (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
Tracey Middleton, Is-gadeirydd (Prifysgol Bangor)
Wayne Morris, Ysgrifennydd (Prifysgol De Cymru)
Sarah Brader (Prifysgol Bangor)
Andrew Brown (Prifysgol Abertawe)
Luisa Caceres-Soto (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
Kristine Chapman (Amgueddfa Genedlaethol Cymru)
John Dalling (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
Manon Foster Evans (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
Tom Francis (Prifysgol Aberystwyth)
Kathryn Hudson (Prifysgol Caerdydd)
Robert Lacey (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
Annette Linton (Prifysgol Abertawe)
Julie Neenan (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
Tracey Stanley (Prifysgol Caerdydd)
Nicola Watkinson (Prifysgol Glyndŵr Wrecsam)
Megan Wiley (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)

Caffael adnoddau electronig ar y cyd
Gan weithio gyda Chasgliadau JISC, mae WHEEL wedi llwyddo i roi nifer o gytundebau ar waith i sicrhau bod cynnwys ar gael i aelodau sy’n rhan o’r consortiwm.

Mae’r rhestr o’r cytundebau sydd ar waith yn cynnwys pecynnau cynnwys gan y cyflenwyr canlynol:

  • Gale Cengage – Archif Ddigidol The Times
  • Gwasg y Brifysgol Agored – cynnwys cyfnodolion
  • Sage – Cynnwys cyfnodolion
  • Wiley – Is-adran o gytundeb cynnwys cyfnodolion JISC

Mae holl lyfrgelloedd WHELF hefyd wedi’u cynnwys yn y gwasanaethau Porth Ystadegau Defnydd Cyfnodolion (JUSP) a KnowledgeBase+ a ddarperir gan JISC.

Drwy gymryd rhan yn y gwasanaethau hyn gan JISC, a phlatfform System Rheoli Llyfrgell a Rennir arloesol WHELF (mae’r grŵp yn ymwneud yn agos â’r llinyn gwaith hwn), mae WHEEL yn ceisio mabwysiadu ymagwedd gydweithredol at reoli prosesau a data defnyddio er mwyn cyflawni effeithlonrwydd ac arbedion ar gyfer ei aelodau ym maes caffael adnoddau.

Mae WHEEL hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chonsortiwm Prynu Prifysgolion y De a Chonsortiwm Prynu Addysg Uwch Cymru ym maes cytundebau ar sail consortiwm i gyflenwi llyfrau a gwasanaethau tanysgrifiadau cyfresol.

Mae WHEEL yn grŵp gweithgar sy’n cwrdd 4 gwaith y flwyddyn drwy gyfrwng cyfarfodydd wyneb yn wyneb a chynadleddau fideo.