WHELF yn ffarwelio

Mae WHELF yn mynd drwy gyfnod o newid, gyda nifer o gydweithwyr yn gadael sefydliadau WHELF:

Ymddeolodd Mairwen Owen o Brifysgol Bangor ym mis Gorffennaf. Yn fwyaf diweddar Mairwen oedd y Rheolwr Cymorth Academaidd yn llyfrgell Prifysgol Bangor ond bu hefyd yn gweithio fel Llyfrgellydd y Gyfraith am flynyddoedd lawer.

Yn WHELF roedd modd dibynnu ar Mairwen am gyfraniadau ymarferol a defnyddiol mewn cyfarfodydd ac ar brosiectau. Roedd Mairwen yn gydweithwraig fwyn, ddibynadwy gyda synnwyr digrifwch direidus. Bydd Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn gweld ei heisiau hefyd.

Mae Tegid Rhys Williams wedi gadael Cyfoeth Naturiol Cymru i ddechrau ar swydd gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Yn ogystal â gwasanaethu fel cydweithiwr gwybodus a chefnogol ar Fwrdd WHELF, byddwn yn gweld eisiau ei frwdfrydedd a’i gerddoriaeth! Mae Tegid yn gyn-Gadeirydd Grŵp Ymchwil WHELF.

Yn dilyn blwyddyn o secondiad i Brifysgol Westminster o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae Megan Wiley wedi derbyn swydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Llyfrgell ac Academi Ddigidol ym Mhrifysgol y Gyfraith. Mae Megan wedi cael gyrfa amrywiol ym maes llyfrgelloedd a Gyrfaoedd a daw â chyfoeth o brofiad o’i gwaith mewn nifer o Grwpiau WHELF, gan gynnwys Archifau a Chasgliadau Arbennig a Hawlfraint. Ar lefel bersonol, mae Megan yn adnabyddus am ei brwdfrydedd a’i charedigrwydd a’i chefnogaeth ddiwyro i’w chydweithwyr i gyd, yn y Coleg Cerdd a Drama ac yn WHELF.

Yn olaf, bydd Steve Williams yn symud o Brifysgol Abertawe ar ôl 23 o flynyddoedd, i ymgymryd â rôl newydd y tu draw i Bont Hafren ym Mhrifysgol Caerlŷr ym mis Rhagfyr. Yn fwyaf diweddar mae Steve wedi bod yn Llyfrgellydd Prifysgol, Pennaeth Llyfrgelloedd a Diwylliant yn Abertawe ac roedd yn Gadeirydd WHELF rhwng 2019 a 2021. Bydd WHELF yn gweld eisiau haelioni Steve wrth iddo rannu gwybodaeth a dealltwriaeth, ei synnwyr digrifwch a’i allu i wneud i gydweithwyr deimlo’n gartrefol.

Pob lwc Mairwen, Tegid, Megan a Steve. Byddwn yn gweld eich eisiau i gyd, a chofiwch gadw mewn cysylltiad!