WHELF event: British Library DataCite service : free workshops at Bangor and Cardiff

This is a bilingual posting – the English version follows the Welsh below:

Mae’r Llyfrgell Brydeinig yn cynnal dau weithdy ar gyfer aelodau WHELF, gan ddarparu mwy o wybodaeth am DataCite – gwasanaeth sy’n darparu dynodwyr gwrthrych digidol (DOI) ar gyfer cyfeiri a chysylltu data ymchwil.

Mae’r gweithdai prynhawn yn gyflwyniad i DataCite ar gyfer corfforaethau a sefydliadau yn y DU. Byddwn yn esbonio beth yw DataCite, yr hyn y mae’n ei wneud a sut y gallwch weithio gyda ni yn y DU i aseinio DOI i’ch data ymchwil, gan ei wneud yn fwy haws i gyfeirio a darganfod. Maent yn cael eu hanelu at y rhai o’r gwasanaethau canolog o’r prifysgolion sydd yn aelodau o WHELF, sydd â rolau sy’n gyfrifol am reoli data ymchwil yn y sefydliad – ond mae eraill o’r tu allan i WHELF yn groeso os oes lle!

Bydd y gweithdai yn cael ei arwain gan y Llyfrgell Brydeinig, sy’n darparu gwasanaethau DataCite yn y DU ac wedi ei threfnu gan Brifysgolion Bangor a Chaerdydd. Bydd hefyd arddangosiad ymarferol o neilltuo DOI. Os ydych yn dod i weithdy, dewch â gliniadur (cyn belled ag y gall gael mynediad i’r WiFi) fel y gallwch roi cynnig arni eich hun.

 Prifysgol Bangor – 21 Ebrill
Bydd y gweithdy cyntaf yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Bangor ar 21 Ebrill, 12 hanner dydd-3pm. Cysylltwch â c.a.roberts@bangor.ac.uk i archebu lle.
Rhaglen:
12 hanner dydd: Cinio;
12.45: Cyflwyniad i DataCite;
13.10: metadata DataCite a defnyddio DOIs;
13.45: Astudiaeth achos o ddefnyddio DataCite;
14.15: Arddangosiad Technegol o greu DOIs;
14.45: Te a choffi, amser ar gyfer cwestiynau ac adborth; 15.00: Cau

 Prifysgol Caerdydd – 5 Mai
Bydd yr ail weithdy yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd ar 5 Mai, 12 hanner dydd-3pm. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle ewch i: <http://dataciteworkshopcardiff.eventbrite.co.uk>

The British Library is holding two workshops for WHELF members, providing more information on DataCite – a service providing DOIs for the citation and linking of research data.

These afternoon workshops are an introduction to DataCite for organisations and institutions in the UK. We will explain what DataCite is, what it does and how you can work with us in the UK to assign DataCite DOIs to your research data, making it more easily citable and discoverable. They are aimed at those from the central university services of WHELF members, with roles that are responsible for research data management at the institution – but others from outside WHELF are welcome subject to space!

The workshops will be led by the British Library, who provide DataCite services in the UK and hosted by Bangor and Cardiff Universities. There will also be a hands-on demonstration of assigning DOIs. If you’re coming to a workshop, bring along a laptop (as long as it can access the wifi) so you can try it for yourself.

Bangor University – 21st April
The first workshop will be held at Bangor University on 21st April, 12noon-3pm. Please contact c.a.roberts@bangor.ac.uk to book.

Programme:
12noon: Lunch;
12.45: Introduction to DataCite;
13.10: DataCite metadata and applying DOIs;
13.45: Case study of using UK DataCite;
14.15: Technical demonstration of minting DOIs;
14.45: Tea and coffee, time for questions and feedback;
15.00: Close

Cardiff University – 5th May
The second workshop will be held at Cardiff University on 5th May, 12noon-3pm. More information and booking can be found on http://dataciteworkshopcardiff.eventbrite.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.