Cyfarfod Bwrdd WHELF – Tachwedd 2019

Ar yr 11eg-12fed Tachwedd cyfarfu Bwrdd WHELF yn lleoliad hyfryd Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg yn y Gogledd. Cynrychiolwyd holl sefydliadau WHELF yn y cyfarfod, ac eithrio Prifysgol Caerdydd a gymerodd ran trwy MS meeting. Nid oedd Tracey Stanley o Brifysgol Caerdydd wedi gallu teithio i’r Gogledd gan ei bod yn cael cyfweliad ar gyfer rôl Cyfarwyddydd Gwasanaethau Llyfrgell a Llyfrgellydd y Brifysgol a hoffai WHELF longyfarch Tracey ar gael ei phenodi.

Roedd rhagflaenydd Tracey, Janet Peters, yn westai yn y cyfarfod a rhoddodd gyflwyniad diddorol iawn ar Drosglwyddo Sgiliau i’r Drydedd Oes/Bywyd ar ôl Gwaith. 

Yn dilyn ei hymddeoliad ar ddiwedd 2017, mae Janet yn canolbwyntio ar “dreulio amser ar beth sy’n bwysig gyda’r bobl sy’n bwysig”. Mae wedi ehangu ei hoffter o geffylau trwy wirfoddoli gyda marchogaeth ar gyfer pobl anabl ac mae’n meddwl am ymarfer i fod yn hyfforddydd. Mae bod ar bwyllgor y clwb marchogaeth wedi golygu fod Janet yn rheoli digwyddiadau hyfforddiant a threfnu cystadlaethau a digwyddiadau. Gwelodd y bu ei sgiliau a’i phrofiad o weithio mewn llyfrgelloedd yn amhrisiadwy gyda materion fel diwygio’r cyfansoddiad ac ysgrifennu asesiadau risg a’r adroddiad blynyddol.  

Diolchodd Steve i Janet am ei chyfraniad i’n trafodaeth ar y strategaeth ac i’r cyfarfod yn gyffredinol. 

Prif ffocws y cyfarfod hwn oedd Strategaeth newydd WHELF. Mae Alison Harding (PCYDDS), Mark Hughes (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) a Tracey Stanley (Prifysgol Caerdydd) wedi arwain ar hyn a gwahoddwyd yr holl staff i gyfrannu syniadau a chynnig adborth. Mae Bwrdd WHELF yn diolch i Alison, Mark a Tracey am eu holl ymdrechion ac mae’n edrych at weld y Strategaeth newydd yn cael ei chyhoeddi yn gynnar yn 2020.

Cynhelir cyfarfod nesaf Bwrdd WHELF yn y De ar yr 28ain Chwefror 2020 yng nghampws Caerdydd Prifysgol De Cymru.