Cefnogaeth ar gyfer ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth

steve-smith-04Ymchwil Llyfrgell/Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi trafodaethau â Phwyllgorau Ymchwil yr Adrannau/Athrofeydd

Yn ystod 2015/16, cynhaliodd staff Grŵp Cysylltiadau Academaidd Llyfrgell PA gyfres o gyfarfodydd gyda phwyllgorau ymchwil yr Adrannau a’r Athrofeydd i bennu ar ba ffurf y byddent yn gwerthfawrogi cael cymorth ag ymchwil gan y Llyfrgell. Ar gais yn unig y rhoddwyd esiamplau o’r math o gymorth ymchwil y mae Llyfrgell y Brifysgol eisoes yn ei gynnig i ymchwilwyr, a hynny oherwydd ein bod am gael barn yr ymchwilwyr yn hytrach na’n bod yn llywio trafodaethau tuag at feysydd penodol. Pwysleisiwyd gennym y gallai cymorth fod yn berthnasol i unrhyw gam yn y broses ymchwil, o lunio ceisiadau am grant hyd at storio cynnyrch ymchwil.

O ran materion polisi, roedd y syniadau a gododd o’r cyfarfodydd yn amrywio yn eang, o gynnwys dyraniad cyffredinol ym mhob cais am grant am gymorth y Llyfrgell/Gwasanaethau Gwybodaeth, darparu pwynt diffiniedig lle gellid gofyn am gymorth y Llyfrgell/GG wrth lunio cynigion grant, trefnu bod llyfrgellwyr cefnogi pwnc yn mynychu cyfarfodydd pwyllgor ymchwil Athrofeydd yn rheolaidd, sicrhau ein bod yn parhau i danysgrifio i ffynonellau llenyddiaeth eilaidd megis cronfeydd data ac e-adnoddau, i ddarparu mannau astudio tawel yn benodol ar gyfer ôl-raddedigion yn y Llyfrgell.AU research support

O ran materion gweithredol, roedd syniadau eto yr un mor gymysg ac wedi sôn am feysydd disgwyliedig megis cynnig mwy o arweiniad ar asesu cyfnodolion er mwyn cadw at bolisïau mynediad agored HEFC/RCUK, technegau ychwanegol i asesu pa bapurau y dylid eu dewis ar gyfer taliadau mynediad agored aur, pa gyfnodolion/cyhoeddwyr oedd y rhai gorau i gyflwyno’r papurau mynediad agored Aur hyn, arweiniad pellach o ran creu cynlluniau rheoli data ac o ran gofynion archifo data, ac ehangu ein cymorth a hyfforddiant ar feddalwedd rheoli cyfeiriadau/cyfeirnodau.

Roedd brwdfrydedd hefyd dros ffurfio grwpiau ffocws llyfrgell i ôl-raddedigion, cylchredeg cyfleoedd cyllido ymchwil ansafonol drwy’r swyddfa ymchwil, lledaenu manylion papurau ymchwil a gyhoeddwyd (yn enwedig pan nad oedd staff Prifysgol Aberystwyth yn awduron cyfatebol), mwy o gyhoeddusrwydd i’n clinigau hyfforddi un-i-un, mwy o lwybrau ar gyfer awgrymu prynu llyfrau ymchwil, a mwy o bwyslais ar lwybrau mynediad amgen i e-adnoddau.

Roedd ceisiadau mwy annisgwyl yn cynnwys ailddechrau dosbarthiadau ar chwilio drwy gronfeydd data i ymchwilwyr, yn enwedig ar gyfer pynciau rhyngddisgyblaethol ac adolygiadau systematig, a chyflwyniadau ehangach i gasgliadau arbennig ein llyfrgell fel ffynonellau posib ar gyfer prosiectau ymchwil.

Rydym nawr yn ystyried yr holl ymatebion hyn er mwyn llunio cynllun gweithredu Cymorth Ymchwil cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Steve Smith
Grŵp Cysylltiadau Academaidd / Academic Engagement Group
Tîm Cymorth Ymchwil / Research Support Team
Gwasanaethau Gwybodaeth / Information Services
Llyfrgell Hugh Owen / Hugh Owen Library
Prifysgol Aberystwyth / Aberystwyth University
tns@aber.ac.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.