Meddai Gill Morris:

On Wednesday 10th March WHELF welcomed colleagues to a Zoom presentation from Philippa Price, Subject Librarian at Swansea University.

In November 2020 Swansea University held a Living Books event for its staff entitled A Brave New World: Resilience and Community. Philippa shared her experience of being in the planning group and gave a great deal of helpful and practical tips. Attendees had an opportunity to ask questions and also share their own experience, and some went away with renewed determination to set up their own events.

Many thanks to all who took part and to Philippa for such an honest and thought-provoking presentation.

Dyma gyd ymateb CILIP Cymru, WHELF, y Llyfrgell Genedlaethol, Llyfrgelloedd GIG a Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru i Strategaeth Ddigidol (ddrafft)  Llywodraeth Cymru.

Gallwch lawr lwytho’r adroddiad llawn o’r ddolen, mae’r prif argymhellion isod. 

Prif Argymhellion 

Argymhelliad 1: Dysgu o bolisïau blaenorol 

Credwn fod y Strategaeth Ddigidol i Gymru yn adeiladu ar waddol o  bolisïau ar gyfer Cymru a gweddill gwledydd Prydain trwy ddyheadau  digidol bras. Byddem yn argymell y dylai’r gwaith o ddatblygu’r polisi  fanteisio ar a chyfeirio at bolisïau blaenorol,a cheisio canfod ynddynt  unrhyw ffactorau allai rwystro ei gweithredu. 

Argymhelliad 2: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Strategaeth 

I fod yn effeithiol, rhaid i Strategaeth Ddigidol i Gymru gynnwys llinellau  cyfrifoldeb clir, deilliannau mesuradwy ac ymrwymiad cyllidebol pwrpasol.Rydym yn argymell y dylai’r Strategaeth gynnwys Cynllun Gweithredu sy’n manylu ar yr elfennau hyn yng nghyd-destun cyfrifoldebau, targedau a dyraniadau gwario presennol.

Argymhelliad 3: Cadwraeth a pharhad digidol 

Fel y gŵyr Llywodraeth Cymru, mae mecanweithiau effeithiol ar gyfer  cynnal a chadw’r cofnod digidol yn allweddol i barhad ac atebolrwydd am ddatblygiad digidol. Argymhellwn y dylai’r strategaeth genedlaethol fras  hon roi ystyriaeth i’r seilwaith a’r sgiliau sydd eu hangen i werthuso, storio diogelua darparu mynediad at asedau digidol yn yr hirdymor. 

Argymhelliad 4: Llythrennedd data a gwybodaeth 

Argymhellwn y dylai Llywodraeth Cymru gydnabod pwysigrwydd  llythrennedd data a gwybodaeth fel cymwyseddau craidd ar gyfer  cenedlaethau’r dyfodol, ac y dylid eu gwreiddio mewn cwricwla  mewn ysgolion,  Addysg Bellach ac Addysg Uwch. 

Argymhelliad 5: Strategaeth Sgiliau Digidol  

Mae’r strategaeth ddrafft yn cydnabod yn briodol iawn yr angen i fuddsoddi mewn uwch sgiliau digidol, gwybodaeth a data er mwyn creu gweithlu 22ain ganrif i Gymru. Golyga hynny gynllunio a phartneriaeth hirdymor  gyda darparwyr addysg. Argymhellwn y dylai Strategaeth Ddigidol i Gymru arwain at Strategaeth Sgiliau Digidol i Gymru, wedi’i chefnogi gan Bwyllgor  yn manteisio ar sgiliau o Addysg Bellach ac Addysg Uwch, cyrff proffesiynol, prentisiaethau a chyflogwyr yn y sector

Defnyddio Llyfrau Byw i helpu datblygu dealltwriaeth ar
draws profiadau a diwylliannau amrywiol


10.00-11.30 Dydd Mercher 10 Mawrth trwy Zoom


Bydd Philippa Price yn rhannu ei phrofiad o helpu trefnu ‘Byd
Beiddgar Newydd: Gwytnwch a chymuned’, digwyddiad ar-lein ym
Mhrifysgol Abertawe i annog deialog, lleihau rhagfarnau ac annog
dealltwriaeth trwy Lyfrau Byw. Cafodd Llyfrau Byw eu recriwtio o blith
staff a chymuned myfyrwyr y Brifysgol. Roedd gan bob Llyfr stori i’w
hadrodd oedd yn adlewyrchu themâu gwytnwch neu gymuned.
Roedd ymwelwyr â’r digwyddiad yn benthyg Llyfr(au) Byw ar gyfer
cael sgwrs bersonol 15-munud pan roeddent yn cael eu hannog i
ofyn cwestiynau a dysgu mwy am y Llyfr.
Bydd Philippa yn sôn am sut ddaeth y syniad ac yn esbonio’r
cynllunio a’r paratoi oedd eu hangen er mwyn cynnal y digwyddiad.
Bydd amser ar y diwedd am sgwrs anffurfiol fel y gall cynrychiolwyr
ofyn cwestiynau a thrafod syniadau.
10.00-11.00 Cyflwyniad (croeso i gwestiynau)
11.00-11.30 Trafodaeth anffurfiol (dewch â diod!)
Anelir y digwyddiad DPP hwn at y sawl sy’n awyddus i gynnal
digwyddiad tebyg neu fyddai’n hoffi gwybod mwy am y cysyniad.

https://www.eventbrite.co.uk/e/using-living-books-to-develop-understanding-across-diverse-experience-tickets-142085823523

WHELF: Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru Llythyr Agored at y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru : Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgorffori mewn deddfwriaeth egwyddorion sylfaenol dinasyddiaeth gynhwysol, llesiant a ffyniant cenedlaethol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Conglfaen hyn yw ein sefydliadau diwylliannol ac yn fwyaf nodedig felly ein Llyfrgell Genedlaethol. Mae’r gwaith presennol o ddatblygu Strategaeth Ddigidol Cymru yn cryfhau ymhellach rôl y Llyfrgell Genedlaethol, ar hyn o bryd ac ar gyfer ein dyfodol cyffredin.

Mae rôl y Llyfrgell Genedlaethol, yn cefnogi cymunedau prifysgol ac ymchwil Cymru a thu hwnt, yn sylfaenol i’n llwyddiant cydweithredol fel sector a chenedl. Mae’n cynnal a chadw ein hymdrechion ysgolheigaidd cenedlaethol ac mae’n creu dolen a chyfrwng pwysig ar gyfer cysylltu a rhannu’r wybodaeth honno a’r diwylliant a threftadaeth Gymreig a rannwn yma ac ar draws y byd ehangach.

Mae llyfrgell, ac yn enwedig felly lyfrgell genedlaethol, yn fwy na gofod, yn llawn geiriau, delweddau a gwrthrychau, yn rhithiol neu’n ffisegol. Y sgiliau, yr arbenigedd a’r angerdd y mae’r bobl sy’n gweithio yno yn eu cynnig sy’n galluogi’r wybodaeth, y storïau ac atgofion cenedl sydd ynddi i gael eu cadw, eu rhannu a’u darparu, gan ofalu fod y cyd-destun yn cael ei ddefnyddio a’i ddeall.

Deallwn bwysau’r sefyllfa ariannol a’r pwysau y mae pob sefydliad yn eu hwynebu, ond ni all y Llyfrgell Genedlaethol, unrhyw lyfrgell, weithredu heb yr adnoddau a’r staff angenrheidiol i wneud yr holl bethau sy’n ofynnol ohoni. Nid oes dim i’w ennill, a gellid colli cyfle enfawr pe bai Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn llithro i’r sefyllfa honno a thrwy hynny’n methu cynnig ei chryfderau unigryw i’r gwaith o ddatblygu dyfodol Cymru.

Gofynnwn ichi edrych eto ar y sefyllfa hon a cheisio dod o hyd i ffordd ymlaen a lefel gyllido hirdymor sy’n galluogi Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gynnal ei rôl yn ein cymuned a chwarae ei rhan botensial lawn i’r dyfodol.

Alison Harding

Pennaeth Gweithredol Adnoddau Llyfrgell a Dysgu, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

WHELF: Is-Gadeirydd

Lleisiau Eithriedig:Cynhadledd WHELF

Mae WHELF yn trefnu cynhadledd undydd rad ac am ddim ar Leisiau Eithriedig a’n Casgliadau a gynhelir ar-lein, ar yr 22ain Ebrill 2021. Hoffem wahodd cydweithwyr o lyfrgelloedd, amgueddfeydd a sefydliadau sector treftadaeth ar draws gwledydd Prydain i gyflwyno crynodebau ar gyfer y gynhadledd.

Rydym yn chwilio am grynodebau ar gyfer y prif gyflwyniadau (20 munud), sgyrsiau carlam (10 munud) a chyflwyniadau poster (i’w traddodi yn ystod egwylion lluniaeth trwy drefn cylchdro). Gellir cyflwyno crynodebau yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar gydnabod yr anghysonderau strwythurol sy’n aml i’w gweld yn ein casgliadau a’n gwasanaethau, ac ar arddangos mentrau a datblygiadau fydd yn ceisio mynd i’r afael â nhw. Y lleisiau uchaf yn ein casgliadau yn aml yw lleisiau braint, ond mae llawer mwy o storïau a safbwyntiau gwahanol, weithiau’n ddirgel neu’n cael eu cuddio rhag inni eu gweld. Bydd pynciau perthnasol ar gyfer cyflwyniadau’n cynnwys datblygu polisïau casglu cynhwysol, ehangu ac amrywio rhestrau darllen a chwricwla, arddangos casgliadau ac arferion amrywiol ac asesiadau beirniadol o duedd a rhagfarn yn ein strwythurau a pholisïau.

Er mwyn cyflwyno eich crynodeb llanwch y templed atodedig a’i ddanfon yn ôl at Gill Morris, Swyddog Datblygu WHELF, erbyn y 1af Mawrth 2021

Fe gewch neges erbyn 19eg Mawrth 2021 i gadarnhau y derbyniwyd eich crynodeb.

Bwriadwn recordio’r holl gyflwyniadau er mwyn eu cynnwys ar ein tudalen Rhyngrwyd er budd cydweithwyr ar draws y sector.

Y llynedd bu i’r Grŵp Archifau a Chasgliadau Arbennig hynod fwynhau  cymryd rhan yn yr ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol, sef ‘Colour Our Collections’, a gynhaliwyd gan y New York Academy of Medicine Library, a alluogodd ni i ymuno â llyfrgelloedd, archifau, ac amgueddfeydd ledled y byd i rannu taflenni lliwio am ddim ar sail y deunyddiau yn ein casgliadau. 

Rydym wedi penderfynu cymryd rhan eto pan fydd yn cael ei gynnal o 1-5 Chwefror 2021.

Lawrlwythwch gopi o’n llyfr lliwio yma [PDF], argraffwch y taflenni a rhannwch eich lluniau lliwgar ar gyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio’r hashnod #lliwiwcheincasgliadau  (oherwydd bod yr ymgyrch wedi’i lansio yn America, mae’r rhan fwyaf o sefydliadau yn defnyddio’r sillafiad Americanaidd o’r gair ‘colour’!), #lliwioeincasgliadau, a thagiwch ni: @WHELFed. 

A pheidiwch ag anghofio cael golwg ar ba sefydliadau eraill ledled y byd sy’n cymryd rhan gan ddefnyddio’r hashnod #colorourcollections #lliwioeincasgliadau neu drwy ymweld â gwefan New York Academy of Medicine

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Philippa Price writes:

On the 16th December 2020, librarians from higher and further education institutions across Wales gathered for the latest WHELF teachmeet to share good practice. As you’d expect in 2020, the event took place online. The theme was learning and teaching remotely. Colleagues drew on their experiences of the previous nine months to share the ways in which they’ve been teaching and supporting students online. An accompanying Padlet allowed attendees and others to exchange ideas and ask for help. There were three presentations on the day:

· Creating interactive library tutorials with LibWizard

Jose Lopez Blanco, University of South Wales

· Creating online library content using Microsoft Sway and Articulate Storyline

Alice de Angeli and Peter Duffield Fuller, University of Wales, Trinity St. David

· Changing times: a case study of embedded asynchronous learning and teaching

Rebecca Mogg and Neil Pollock, Cardiff University

Attendees received a feedback survey after the event. All respondents reported that the teachmeet was helpful. Comments showed that respondents appreciated the opportunity to see how other institutions had approached remote teaching and learning as well as recognising common challenges.

If you missed the teachmeet or would like to revisit any of the presentations, you can view a recording of the event:

The Padlet is still available and we encourage you to keep using it to share ideas and discussions:

Made with Padlet

Meddai Amy Staniforth:

Cafodd Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth GIG Cymru a Llyfrgell Ardal y Drenewydd eu cydnabod gan CILIP Cymru Wales, y gymdeithas Llyfrgelloedd a Gwybodaeth yng Nghymru, am eu hymrwymiad anhygoel a’u gwasanaethau blaengar yn ystod 2020 gythryblus.

Mae’r Wobr, a gyflwynwyd gan yr Arglwydd Elis-Thomas AS, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth a Nick Poole, Prif Weithredwr CILIP yn Niwrnod Agored a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol CILIP Cymru Wales ar ddydd Iau (3ydd Rhagfyr), yn dathlu cyflawniadau proffesiynol eithriadol gan dimau’n gweithio ym maes Gwasanaethau Llyfrgell/Gwybodaeth yng Nghymru.

Fel cyd enillwyr y wobr gyntaf mae’r ddau dîm yn mynd â £400 yn ôl i’w gwasanaeth.

Yr Ail Wobr

Y tîm a enillodd yr ail wobr oedd Tîm Catalogio Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF), a enwebwyd gan Alan Hughes o Brifysgol Caerdydd. Meddai Alan: “Cafodd Tîm Catalogio WHELF effaith drawsnewidiol ac adfywiol ar ail-ddyfeisio gweithgareddau catalogio ledled Cymru a thu hwnt.

Mae’r bartneriaeth Cymru gyfan o 14 sefydliad addysg uwch ac ymchwil – trwy hyder tawel, arbenigedd a chysylltiadau proffesiynol – wedi gallu treiddio rhwydweithiau llawer ehangach a dylanwadol. Cafodd Alan ei ryfeddu gan eu gallu i ail-frandio gweithgaredd a fu’n draddodiadol yn un cuddiedig ac unigol yn rym blaenwynebol gyda Chymru’n arwain y sector.”

Roedd y beirniaid yn cytuno, gan ddweud: “Roedd yn braf gweld cais gan dîm mor allweddol, sy’n aml yn cael ei ddiystyru ond sy’n rhan hanfodol o ddarparu gwasanaethau Llyfrgell craidd. Mae eu gwaith yn cefnogi sefydliadau WHELF yn gwneud argraff ehangach hefyd, trwy’r gwaith partneriaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.” Fel enillwyr yr ail wobr mae Tîm Catalogio WHELF yn mynd â £100 yn ôl i’w rhwydwaith.

Mae Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn eich gwahodd i’n DysgGwrdd rhad ac am ddim ar ddydd Mercher 16eg Rhagfyr 11am-12pm: ‘A oes unrhyw un yno? Dysgu ac addysgu gyda myfyrwyr o bell’.

Cynhelir y DysgGwrdd ar Zoom a bydd yn cynnwys y canlynol:

Croeso

Sarah Jones, Cadeirydd Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant.

Creu sesiynau tiwtorial llyfrgell rhyngweithiol gyda LibWizard

Jose Lopez Blanco, Prifysgol De Cymru

Creu cynnwys llyfrgell ar-lein trwy ddefnyddio Microsoft Sway ac Articulate Storyline

Alice de Angeli a Peter Duffield-Fuller, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant

Mae pethau’n newid: astudiaeth enghreifftiol o ddysgu ac addysgu anghydamserol mewnblanedig

Rebecca Mogg a Neil Pollock, Prifysgol Caerdydd

I fynd gyda’r DysgGwrdd rydym wedi sefydlu’r Padled hwn a byddem yn eich annog i’w ddefnyddio i rannu beth weithiodd yn dda ichi ac i chwilio am syniadau i oresgyn rhai o’r heriau rydych wedi’u hwynebu: https://padlet.com/philippaprice/WHELFDec20.

Mae siwmperi Nadolig yn cael eu hannog a dewch â’ch danteithion tymhorol gyda chi.

Os hoffech ddod, dylech archebu lle yma . Y dyddiad cau ar gyfer archebion yw 5pm ar 14 Rhagfyr.  Danfonir gwybodaeth am ymuno at bawb a gofrestrodd ar 15 Rhagfyr.

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni. Rydym yn annog holl aelodau cymuned WHELF i ddefnyddio’r Padled, ac nid y sawl a gofrestrodd yn unig.

Rebecca Mogg a Philippa Price (ar ran Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF).

ExL-UWTSD-Case-Study-1

Meddai Alison Harding , Pennaeth Gweithredol Adnoddau Llyfrgell a Dysgu yn PCYDDS:

Cymerasom ran yn ddiweddar mewn astudiaeth enghreifftiol gydag Ex Libris ar weithredu Alma ar draws prifysgol fechan a chanddi sawl campws Bydd hon yn cael ei darparu ar wefan Storïau Cwsmeriaid Ex Libris a chaiff ei rhannu trwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol

Top
css.php