Gregynog 2014 Call for papers / Cynhadledd Gregynog 10fed–13eg Mehefin 2014: Galw am Bapurau

Gregynog

Gregynog Colloquium 10th – 13th June 2014: Call for Papers

Theme: “Rethinking the Future: Satisfying staff and students in times of diminishing resources and rising expectations.”

Every year HEWIT and WHELF organise a residential colloquium at Gregynog Hall, the University of Wales’ conference centre. This is an annual opportunity for IT and Library staff and practitioners at all levels to collaborate and share best practice in enhancing user satisfaction.

This year’s Colloquium is being organised by Aberystwyth University and the theme is “Rethinking the Future: Satisfying staff and students in times of diminishing resources and rising expectations.”

We are seeking papers, presentations and workshops (both IT and Library based) in the following broad areas.

1.   Promoting the digital literacy of staff and students

2. Supporting the use of analytics/business intelligence to inform decision-making and planning

3. Managing data storage and secure access to data and resources in an open environment,  especially research data

Within these come topics such as exploiting the use of BYOD (Bring Your Own Device) in classrooms, Collaboration in areas such as procurement and providing Remote Support.

Submission deadline is 31st March 2014.

Contributions from new professionals will be especially welcomed.

We welcome all formats and approaches

Please email all suggestions for submissions to is-gregynog@aber.ac.uk

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cynhadledd Gregynog 10fed–13eg Mehefin 2014: Galw am Bapurau

 Thema: “Ailfeddwl  y Dyfodol: Bodloni staff a myfyrwyr ar adeg pan fo adnoddau’n lleihau a disgwyliadau’n cynyddu”.

Bob blwyddyn mae HEWIT a WHELF yn trefnu cynhadledd breswyl ym Mhlas Gregynog, canolfan gynadleddau Prifysgol Cymru. Mae hwn yn gyfle blynyddol i staff TG a Llyfrgell ac ymarferwyr ar bob lefel i gydweithio a rhannu ymarfer gorau i wella bodlonrwydd defnyddwyr.

Prifysgol Aberystwyth sy’n trefnu Cynhadledd eleni a’r thema yw: “Ailfeddwl  y Dyfodol: Bodloni staff a myfyrwyr ar adeg pan fo adnoddau’n lleihau a disgwyliadau’n cynyddu”.

Rydym yn ceisio papurau, cyflwyniadau a gweithdai (sy’n ymwneud â TG a Llyfrgelloedd) ar y themâu canlynol:

1.       Hyrwyddo llythrennedd digidol staff a myfyrwyr

2.       Cefnogi’r defnydd o wybodaeth ddadansoddeg/busnes i drwytho penderfyniadau a chynllunio

3.       Rheoli storio data a mynediad diogel i ddata ac adnoddau mewn awyrgylch agored, yn enwedig data ymchwil

Ynghlwm wrth y rhain ceir pynciau megis BYOD (Dewch â’ch Dyfais eich Hun) mewn ystafelloedd dosbarth, Cydweithio ym maes Pwrcasu a chynnig Cymorth o Bell.

Dyddiad cyflwyno: 31 Mawrth 2014.

Croesawn yn arbennig gyfraniadau gan ymarferwyr newydd.

Croesawn bob math o gyflwyniad a gogwydd.

Os gwelwch yn dda, e-bostiwch eich cynigion I is-gregynog@aber.ac.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.