Cynlluniau mynediad a benthyca

Defnyddio ac ymweld â llyfrgelloedd WHELF

 

Myfyrwyr a staff sefydliadau addysg uwch

Gall myfyrwyr a staff sefydliadau addysg uwch gael mynediad i’r rhan fwyaf o’n llyfrgelloedd drwy SCONUL Access. Mae SCONUL Access yn caniatáu i lawer o ddefnyddwyr llyfrgelloedd prifysgolion gael mynediad i lyfrgelloedd eraill sy’n rhan o’r cynllun. I gael rhagor o fanylion a sut i wneud cais, cliciwch yma.

Cynlluniau mynediad eraill
Mae sefydliadau WHELF hefyd yn perthyn i nifer o gynlluniau ar draws sectorau a chymunedau er mwyn caniatáu i’r cyhoedd a’r gymuned leol gael mynediad i’w llyfrgelloedd. Mae tabl sy’n crynhoi’r cynlluniau mynediad y mae sefydliadau WHELF yn perthyn iddynt ar gael i’w lawrlwytho yma. Neu, cliciwch ar enw’r sefydliad yn y rhestr isod i gael manylion pellach:

Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Cardiff University
National Library of Wales
Open University Library in Wales
Royal Welsh College of Music and Drama
Swansea University
University of South Wales
University of South Wales Trinity Saint David: Carmarthen, Lampeter, Swansea
Wrexham Glyndwr University

Sylwer bod mynediad i bob sefydliad sy’n aelod o WHELF  drwy ganiatâd y sefydliad hwnnw a gellir ei dynnu’n ôl ar unrhyw adeg. Mae’n rhaid i bob benthyciwr sydd am gael mynediad i brifysgolion Cymru ufuddhau i bolisïau, rheolau a rheoliadau’r sefydliad dan sylw.

 Mae Partneriaeth Llyfrgelloedd De-orllewin a Chanolbarth Cymru (SWAMP) yn cynnwys; Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe.

Y partneriaid yw:

  • Gwasanaethau Llyfrgelloedd Cyhoeddus: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe.
  • Sefydliadau Addysg Bellach: Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe, Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Sir Benfro.
  • Sefydliadau Addysg Uwch: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Caerfyrddin, Lanbedr Pont Steffan ac Abertawe.
  • Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.
  • Llywodraeth ac Arbenigol: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llyfrgell Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Llyfrgell Eglwys Gadeiriol Dewi Sant, Llyfrgell Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae SWAMP yn cynnig cynllun pasbort sy’n galluogi aelodau llyfrgell i ymweld â llyfrgelloedd eraill a benthyca eu hadnoddau. Mae’r cynllun yn cynnwys y rhan fwyaf o’r llyfrgelloedd yn rhanbarth SWAMP.

Cael mynediad i adnoddau electronig
Mynediad Cerdded i Mewn Cymru oedd enw prosiect llwyddiannus gan WHELF i alluogi aelodau’r cyhoedd i gael mynediad i adnoddau electronig mewn llyfrgelloedd sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. Amcan y prosiect oedd rhoi system ymarferol ar waith mewn safleoedd peilot ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a datblygu pecyn cymorth i helpu sefydliadau eraill Cymru i greu system mynediad cerdded i mewn yn y dyfodol. Roedd partneriaid y prosiect yn cynnwys Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor. Cyhoeddwyd y pecyn cymorth yn Saesneg ac yn Gymraeg ym mis Mawrth 2013; mae copïau ar gael i’w lawrlwytho o’r blog: http://walkinaccesswales.wordpress.com/walk-in-access-wales-toolkit/

Mae’r llyfrgelloedd WHELF canlynol yn aelodau cynllun Mynediad Cerdded i Mewn Cymru. Cliciwch ar ddolen isod i gael mwy o wybodaeth

Aberystywth University
Bangor University
Cardiff University
Cardiff Metropolitan University
University of South Wales
University of South Wales Trinity Saint David: Carmarthen and Lampeter.

0 comments on “Cynlluniau mynediad a benthyca
1 Pings/Trackbacks for "Cynlluniau mynediad a benthyca"
  1. […] For more information about access and borrowing schemes in WHELF institutions, please click here. […]