Gair am WHELF

Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) yn grŵp o Brif Lyfrgellwyr a Chyfarwyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth o’r holl sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Datblygodd WHELF o’r cyfarfodydd anffurfiol ond rheolaidd a oedd yn cael eu cynnal rhwng Prif Lyfrgellwyr Prifysgol Cymru yn y 1980au ac, ym 1990, cafodd y fforwm hwn ei enwi’n Bwyllgor Cydlynu Llyfrgelloedd Prifysgol Cymru. Ym 1993, estynnwyd aelodaeth y Pwyllgor i gynnwys Prif Lyfrgellwyr holl sefydliadau addysg uwch Cymru. Er mwyn adlewyrchu rôl ddiwygiedig y grŵp, cafodd ei ailgyfansoddi fel Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru.

Cenhadaeth WHELF: cydweithio a phartneriaeth
Cenhadaeth WHELF yw hyrwyddo cydweithio rhwng llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth, annog cyfnewid syniadau, darparu fforwm ar gyfer cyd-gefnogaeth a helpu i hwyluso mentrau newydd wrth ddarparu gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth.

Mae WHELF yn hyrwyddo gwaith llyfrgelloedd sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ac yn darparu canolbwynt ar gyfer datblygu syniadau a gwasanaethau newydd.

Er lles ein llyfrgelloedd, ein sefydliadau a’n defnyddwyr, ein nod yw:

  • Codi proffil a gwerth gwasanaethau a datblygiadau gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth sefydliadau addysg uwch Cymru, yn ein sefydliadau ein hun, yng Nghymru a’r tu hwnt;
  • Dylanwadu ar lunwyr polisi ac arianwyr mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin;
  • Cyflwyno gwasanaethau a datblygiadau cydweithredol er lles sefydliadau sy’n aelodau a’u defnyddwyr;
  • Gweithio gyda sefydliadau, sectorau a pharthau eraill i gefnogi datblygiad rhwydwaith cydweithredol o lyfrgelloedd yng Nghymru a’r DU;
  • Cefnogi ein gilydd a darparu cyfleoedd i rannu arfer da drwy gyfarfodydd, rhestrau postio etc;
  • Darparu cyfleoedd datblygu a hyfforddi staff i sefydliadau sy’n aelodau.

Cadeirydd WHELF: Emma Adamson
Is-gadeirydd WHELF: Steve Williams
Trysorydd WHELF: Julie Hart
Swyddog Datblygu WHELF: 

Cynrychiolwyr WHELF:

Amgueddfa Cymru
Kristine Chapman, Prif Llyfrgellydd
kristine.Chapman@museumwales.ac.uk

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Megan Wiley, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell
Megan.Wiley@rwcmd.ac.uk

Cyfoeth Naturiol Cymru
Tegid Rhys Williams, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth
tegid.r.williams@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Llyfrgell y Brifysgol Agored
Ann Davies, Cyfarwyddwr Cysylltiol (Perfformiad Busnes a Rheolaeth)
Ann.Davies@open.ac.uk

Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Ann Davies, Cyfarwyddwr Cysylltiol (Perfformiad Busnes a Rheolaeth)
Ann.Davies@open.ac.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Pedr ap Llwyd, Cyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus
pedr.ap.llwyd@llgc.org.uk

Prifysgol Abertawe
Steve Williams, Llyfrgellydd y Brifysgol, Pennaeth Llyfrgelloed, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau
s.r.williams@swansea.ac.uk

Prifysgol Aberystwyth
Julie Hart, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Llyfrgell
ujh@aber.ac.uk

Prifysgol Bangor
Mairwen Owen, Pennaeth Gwasanaethau Academaidd
mairwen.owen@bangor.ac.uk

Prifysgol Caerdydd
Janet Peters, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd a Llyfrgellydd y Brifysgol
petersJM@cardiff.ac.uk

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Alison Harding, Pennaeth Gweithredol o Adnoddau Llyfrgell a Dysgu
a.harding@uwtsd.ac.uk

Prifysgol De Cymru
Emma Adamson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgu
emma.adamson@southwales.ac.uk

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Mark Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Paul Jeorrett, Llyfrgellydd y Brifysgol
p.jeorrett@glyndwr.ac.uk
Nicola Watkinson, Dirprwy Lyfrgellydd y Brifysgol
n.watkinson@glyndwr.ac.uk

Mae WHELF wedi llunio strategaeth newydd a’i diben yw amlinellu gweledigaeth glir ar gyfer WHELF dros y ddwy flynedd nesaf whelf-strategaeth-2016-18-cymraeg