Ar ddydd Mercher 1 Gorffennaf 2020 cynrychiolais WHELF yng Nghyfarfod Rheolwyr Consortia Rhanbarthol y DG gyda chydweithwyr o’r Northern Collaboration, Mercian Collaboration, yr M25 Consortium of Academic Libraries, NoWAL a SCURL. Yn anffodus nid oedd Kate o White Rose yn gallu bod yn bresennol.

Oherwydd Covid-19 buom yn cyfarfod trwy Zoom. Y prif faterion a drafodwyd oedd sut roedd ein haelod sefydliadau yn mynd i’r afael â’r sefyllfa bresennol, ein rolau ein hunain yn y cyd-destun hwnnw a sut roedd amrywiaethau rhanbarthol yn ein heffeithio yn y 3 cenedl dan sylw.

Buom hefyd yn trafod cynadleddau ar-lein, rhywbeth y mae gan WHELF brofiad ohono’n barod, gan y symudwyd Colociwm blynyddol WHELF/HEWIT ym mis Mehefin 2020 o Neuadd Gregynog i fod ar-lein.

Cytunodd pawb ei bod yn ddefnyddiol cyfarfod a rhannu profiadau ac arfer da, a’r bwriad yw cyfarfod eto yn gynnar ym mis Medi

Cynhelir cyfarfod nesaf Bwrdd WHELF trwy Zoom ar yr 23ain Gorffenaf 2020.

Dyma’r alwad olaf am bapurau ar gyfer Colocwiwm Ar-lein Gregynog, digwyddiad rhad ac am ddim a gynhelir rhwng y 9fed Mehefin – 11eg Mehefin.

Mae prif thema a thestunau’r colocwiwm fel yr oeddent:

Paratoi AU ar gyfer y dyfodol:

  • Tueddiadau dysgu ac addysgu i’r dyfodol;
  • Cynhwysiant, hygyrchedd, cydraddoldeb ac amrywiaeth;
  • Sgiliau a chymwyseddau ar gyfer y dyfodol i’n defnyddwyr a’n staff;
  • Deallusrwydd artiffisial, data a dadansoddeg;
  • Seiberddiogelwch.

ond os hoffech gyflwyno papurau sy’n ymwneud â gweithio yn yr amgylchedd ar-lein oherwydd Covid-19, mae croeso ichi ddanfon y rheiny hefyd.

Dylai papurau fod yn 20 neu’n 15 munud o hyd, er y gobeithiwn fod yn hyblyg. Fe fydd amser hefyd ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth.

Mae croeso ichi fywffrydio neu recordio eich cyflwyniad. Byddwn yn rhannu canllawiau ar gyfer cyflwynwyr cyn bo hir.

Mae’r colocwiwm yn nodedig am ei ddigwyddiadau cymdeithasol ac rydym yn gobeithio atgynhyrchu hynny ar-lein gyda noson o dderbyniad ‘dod â’ch diodydd eich hun (DDEH)’ a noson gwis.

Rhaglen fras:

Llyfrgelloedd: Dydd Mawrth 9fed Mehefin, 10:00 am – 12:00 pm ac 1:00 pm – 3:00 pm

Sesiwn a thrafodaeth Panel ar Strategaethau Digidol: Dydd Mercher 10fed Mehefin, 1:00 pm – 3:00 pm

DDEH a chwis: Dydd Mercher 10fed Mehefin, 7:00 pm – 8:30 pm

TG: Dydd Iau 11eg Mehefin, 10:00 am – 12:00 pm ac 1:00 pm – 3:00 pm

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn papurau yw’r 22ain Mai ac fe hysbysebir y rhaglen derfynol o’r 1af Mehefin.

Os hoffech gyflwyno papur cofiwch gynnwys y wybodaeth ganlynol:

· Rhestr o enwau’r cyflwynwyr a’r sefydliad y maent yn gweithio iddo.

· Teitl a disgrifiad byr o’ch papur.

· Hyd y cyflwyniad.

Ebostiwch eich cyflwyniadau i: gregynog2020@aber.ac.uk

Neges gan Steve Williams, Cadeirydd WHELF, ar sefyllfa COVID-19:

Er bod llyfrgelloedd ffisegol ein haelodau wedi cau, mae ein stad ddigidol yn fwrlwm o weithgarwch. Mae mwy a mwy o waith llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth wedi bod yn digwydd ar-lein ac mae ein staff arbennig a phroffesiynol yn helpu ein myfyrwyr, staff a defnyddwyr ar draws sefydliadau WHELF i gadw cysylltiad â’u haddysg a’u hymchwil. Mae staff ar draws aelod sefydliadau WHELF wedi bod yn wych yn addasu’n gyflym iawn i ffordd newydd o weithio – ac mae gwasanaethau wedi bod ar flaen y gad yn sicrhau bod llesiant staff a defnyddwyr yn cael ei amddiffyn gymaint ag y bo modd ar yr adegau heriol hyn.

Ar draws Cymru, mae cyswllt ag adnoddau ar-lein yn cael ei gynnal a lle y bo modd ei ehangu, ac mae staff yn defnyddio offerynnau cydweithio ar-lein fel MS Teams a Zoom i ddal ati i ddarparu gwasanaethau. Wrth inni ymgyfarwyddo â’r ffordd newydd hon o weithio, byddwn yn addasu a mireinio ein gwasanaethau ymhellach er mwyn parhau i ddiwallu anghenion ein defnyddwyr.


Mae Adroddiad Blynyddol WHELF ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018-19 bellach ar gael. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at waith cyfunol WHELF ynghyd â newyddion a datblygiadau gan sefydliadau WHELF.

Adroddiad Blynyddol WHELF 2018-19
Croeso i adroddiad WHELF ar gyfer 2018-19. Mae ysgrifennu cyflwyniad fel hwn yn gallu bod yn anodd gan fod cymaint y gellid cyfeirio ato. Mae er hynny’n gyfle i’w groesawu i fyfyrio, ac i y…
Go to this Sway

Diolch Jenny Mcnally am eich gwaith.

Mae archebion yn cael eu derbyn ar hyn o bryd ar gyfer trydedd gynhadledd hawlfraint Icepops, a gynhelir yng Nghaerdydd ar y 7fed o Orffennaf.

Dyma’r tro cyntaf i’r gynhadledd ryngwladol gael ei chynnal yng Nghymru, ac mae WHELF yn falch iawn o allu ei chefnogi.

Mae thema eleni’n canolbwyntio ar hawlfraint a sut mae’n effeithio ar dreftadaeth ddiwylliannol, GLAM, llythrennedd gwybodaeth, cyfathrebu ysgolheigaidd ac adeiladu cymunedau ymarfer. Mae’r prif siaradwyr yn cynnwys Dr. Emily Hudson (Coleg y Brenin Llundain), Dr. Andrea Wallace (Prifysgol Caerwysg) a Douglas McCarthy o Sefydliad Europeana. Cyn y gynhadledd, fe fydd digwyddiadau cymdeithasol a theithiau lleol, a’r cyfle i weithio gydag aelodau eraill o’r gymuned llythrennedd hawlfraint ryngwladol.

Mae’r alwad am gyfraniadau yn agored tan y 24ain o Chwefror – https://docs.google.com/forms/d/1G2v9gLhTDpqqHKn4tmn12xQPMMgbai6rQl0wAxruAM4/viewform?edit_requested=true

Gellir archebu lleoedd yn https://www.eventbrite.co.uk/e/icepops-2020-tickets-92017692395

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth arall, neu os hoffech drafod cyflwyniad posib, mae croeso ichi gysylltu â Marie Lancaster (mflancaster@cardiffmet.ac.uk) neu Scott Pryor (pryors@cardiff.ac.uk)

Y llynedd bu i’r Grŵp Archifau a Chasgliadau Arbennig hynod fwynhau  cymryd rhan yn yr ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol, sef ‘Colour Our Collections’, a gynhaliwyd gan y New York Academy of Medicine Library, a alluogodd ni i ymuno â llyfrgelloedd, archifau, ac amgueddfeydd ledled y byd i rannu taflenni lliwio am ddim ar sail y deunyddiau yn ein casgliadau. 

Rydym wedi penderfynu cymryd rhan eto pan fydd yn cael ei gynnal o 4-8 Chwefror 2019 a’n thema’r tro hwn yw Blwyddyn Darganfod!

Lawrlwythwch gopi o’n llyfr lliwio yma [PDF], argraffwch y taflenni a rhannwch eich lluniau lliwgar ar gyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio’r hashnod #lliwiwcheincasgliadau  (oherwydd bod yr ymgyrch wedi’i lansio yn America, mae’r rhan fwyaf o sefydliadau yn defnyddio’r sillafiad Americanaidd o’r gair ‘colour’!), #lliwioeincasgliadau, a thagiwch ni: @WHELFed. 

A pheidiwch ag anghofio cael golwg ar ba sefydliadau eraill ledled y byd sy’n cymryd rhan gan ddefnyddio’r hashnod #colorourcollections #lliwioeincasgliadau neu drwy ymweld â gwefan New York Academy of Medicine. 

Mwynhewch y lliwio!!

Hoffai WHELF groesawu Dr Owain Rhys Roberts fel cynrychiolydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC).

Mae Owain yn Gyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus a Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ers Tachwedd 2019. Mae ganddo MPhys a PhD mewn Ffiseg ac mae wedi gweithio mewn nifer o rolau yn y Llyfrgell Genedlaethol ers 2009. Mae ganddo brofiad o ystod eang o feysydd gan gynnwys digido, systemau llyfrgell, rheoli newid, y dyniaethau digidol yn ogystal a darparu gwasanaethau archifol a llyfrgellyddol. Yn ei rôl flaenorol yn LlGC roedd yn gyfrifol am fynediad ffisegol a digidol i’r casgliadau yn ogystal â digido, estyn allan a gweithgareddau cyfranogiad. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau rhedeg a threulio amser gyda’r teulu.

Mae grwp Ymchwil WHELF wedi trefnu sesiwn yn edrych ar ddefnyddio Wicipedia/media/data ar gyfer gweithgareddau ymchwil:

Dewch i weld sut y mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn defnyddio Wikipedia a’i chwaer brosiectau i ennyn diddordeb y cyhoedd, i rannu cynnwys digidol ac i gyfoethogi metadata. Fe ddysgwch fwy am y ffordd y defnyddir y llwyfannau hyn ar gyfer ymchwil ac i wella rhyngwynebau canfod cynnwys. Yn dilyn y cyflwyniad bydd cyfle i holi cwestiynau, ac i ddysgu dulliau sylfaenol o roi data ar Wikipedia, Wikimedia Commons a Wikidata mewn sesiwn ymarferol. Ceir hefyd gyfle i ddysgu sut i holi/chwilio y 70 miliwn o eitemau data yn Wikidata trwy ddefnyddio’r gwasanaeth ymholi.

Arweinir y sesiwn gan Jason Evans, Wicimediwr Cenedlaethol. Mae Jason yn cydlynnu cydweithio rhwn y Llyfrgell Genedlaethol, Wikimedia UK a’r cymuned Wici ac yn arwain gweithgareddau sy’n ymwneud â chasgliadau’r Llyfrgell, Cymru fel cenedl a/neu’r iaith Gymraeg.

Mae’r sesiwn yn rhad ac am ddim gyda chofrestru trwy Eventbrite.

css.php