Mae WHELF yn falch o groesawu Judith Dray yn aelod y Bwrdd ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, tra bod Megan Wiley ar secondiad o Hydref y 5ed ym Mhrifysgol Westminster am flwyddyn, yn darparu cymorth mamolaeth ar gyfer eu Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifau.

Judith Dray

Meddai Judith:

Astudiais Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn mynd ymlaen i gymhwyso’n archifydd ar y cwrs Rheoli Archifau a Chofnodion ym Mhrifysgol Dundee. Ers hynny gweithiais ym Mhrifysgol Caerdydd ac yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac, yn ystod saib gyrfaol byr ychydig flynyddoedd yn ôl, yn ecstra ar Neighbours! Ar hyn o bryd rwyf yn gyffrous iawn am lenwi rôl y Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru tra bod Megan ar secondiad. Pan nad wyf yn gweithio mewn llyfrgelloedd ac archifdai, rwyf yn mwynhau canu mewn corau (pan mae’n gyfreithlon a diogel gwneud hynny!), darllen a theithio.

https://www.elsevier.com/books/technology-change-and-the-academic-library/atkinson/978-0-12-822807-4

Mae Mark Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi ysgrifennu pennod mewn llyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar: Technology, Change and the Academic Library (Elsevier, 2020). Mae pennod Mark yn astudiaeth enghreifftiol o SRhLl WHELF yn llyfrgell Met Caerdydd.

Llongyfarchiadau Mark!

Cydweithio–Creu–Arloesi

Cenhadaeth WHELF yw:annog cydweithio ac arloesimewn gwasanaethau llyfrgell, hysbysrwydd a gwybodaeth ledled Cymru.

Strategaeth-Fforwm-Llyfrgelloedd-Addysg-Uwch-Cymru-2020-2024-1

Ar ddydd Mercher 1 Gorffennaf 2020 cynrychiolais WHELF yng Nghyfarfod Rheolwyr Consortia Rhanbarthol y DG gyda chydweithwyr o’r Northern Collaboration, Mercian Collaboration, yr M25 Consortium of Academic Libraries, NoWAL a SCURL. Yn anffodus nid oedd Kate o White Rose yn gallu bod yn bresennol.

Oherwydd Covid-19 buom yn cyfarfod trwy Zoom. Y prif faterion a drafodwyd oedd sut roedd ein haelod sefydliadau yn mynd i’r afael â’r sefyllfa bresennol, ein rolau ein hunain yn y cyd-destun hwnnw a sut roedd amrywiaethau rhanbarthol yn ein heffeithio yn y 3 cenedl dan sylw.

Buom hefyd yn trafod cynadleddau ar-lein, rhywbeth y mae gan WHELF brofiad ohono’n barod, gan y symudwyd Colociwm blynyddol WHELF/HEWIT ym mis Mehefin 2020 o Neuadd Gregynog i fod ar-lein.

Cytunodd pawb ei bod yn ddefnyddiol cyfarfod a rhannu profiadau ac arfer da, a’r bwriad yw cyfarfod eto yn gynnar ym mis Medi

Cynhelir cyfarfod nesaf Bwrdd WHELF trwy Zoom ar yr 23ain Gorffenaf 2020.

Dyma’r alwad olaf am bapurau ar gyfer Colocwiwm Ar-lein Gregynog, digwyddiad rhad ac am ddim a gynhelir rhwng y 9fed Mehefin – 11eg Mehefin.

Mae prif thema a thestunau’r colocwiwm fel yr oeddent:

Paratoi AU ar gyfer y dyfodol:

  • Tueddiadau dysgu ac addysgu i’r dyfodol;
  • Cynhwysiant, hygyrchedd, cydraddoldeb ac amrywiaeth;
  • Sgiliau a chymwyseddau ar gyfer y dyfodol i’n defnyddwyr a’n staff;
  • Deallusrwydd artiffisial, data a dadansoddeg;
  • Seiberddiogelwch.

ond os hoffech gyflwyno papurau sy’n ymwneud â gweithio yn yr amgylchedd ar-lein oherwydd Covid-19, mae croeso ichi ddanfon y rheiny hefyd.

Dylai papurau fod yn 20 neu’n 15 munud o hyd, er y gobeithiwn fod yn hyblyg. Fe fydd amser hefyd ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth.

Mae croeso ichi fywffrydio neu recordio eich cyflwyniad. Byddwn yn rhannu canllawiau ar gyfer cyflwynwyr cyn bo hir.

Mae’r colocwiwm yn nodedig am ei ddigwyddiadau cymdeithasol ac rydym yn gobeithio atgynhyrchu hynny ar-lein gyda noson o dderbyniad ‘dod â’ch diodydd eich hun (DDEH)’ a noson gwis.

Rhaglen fras:

Llyfrgelloedd: Dydd Mawrth 9fed Mehefin, 10:00 am – 12:00 pm ac 1:00 pm – 3:00 pm

Sesiwn a thrafodaeth Panel ar Strategaethau Digidol: Dydd Mercher 10fed Mehefin, 1:00 pm – 3:00 pm

DDEH a chwis: Dydd Mercher 10fed Mehefin, 7:00 pm – 8:30 pm

TG: Dydd Iau 11eg Mehefin, 10:00 am – 12:00 pm ac 1:00 pm – 3:00 pm

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn papurau yw’r 22ain Mai ac fe hysbysebir y rhaglen derfynol o’r 1af Mehefin.

Os hoffech gyflwyno papur cofiwch gynnwys y wybodaeth ganlynol:

· Rhestr o enwau’r cyflwynwyr a’r sefydliad y maent yn gweithio iddo.

· Teitl a disgrifiad byr o’ch papur.

· Hyd y cyflwyniad.

Ebostiwch eich cyflwyniadau i: gregynog2020@aber.ac.uk

Neges gan Steve Williams, Cadeirydd WHELF, ar sefyllfa COVID-19:

Er bod llyfrgelloedd ffisegol ein haelodau wedi cau, mae ein stad ddigidol yn fwrlwm o weithgarwch. Mae mwy a mwy o waith llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth wedi bod yn digwydd ar-lein ac mae ein staff arbennig a phroffesiynol yn helpu ein myfyrwyr, staff a defnyddwyr ar draws sefydliadau WHELF i gadw cysylltiad â’u haddysg a’u hymchwil. Mae staff ar draws aelod sefydliadau WHELF wedi bod yn wych yn addasu’n gyflym iawn i ffordd newydd o weithio – ac mae gwasanaethau wedi bod ar flaen y gad yn sicrhau bod llesiant staff a defnyddwyr yn cael ei amddiffyn gymaint ag y bo modd ar yr adegau heriol hyn.

Ar draws Cymru, mae cyswllt ag adnoddau ar-lein yn cael ei gynnal a lle y bo modd ei ehangu, ac mae staff yn defnyddio offerynnau cydweithio ar-lein fel MS Teams a Zoom i ddal ati i ddarparu gwasanaethau. Wrth inni ymgyfarwyddo â’r ffordd newydd hon o weithio, byddwn yn addasu a mireinio ein gwasanaethau ymhellach er mwyn parhau i ddiwallu anghenion ein defnyddwyr.


Mae Adroddiad Blynyddol WHELF ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018-19 bellach ar gael. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at waith cyfunol WHELF ynghyd â newyddion a datblygiadau gan sefydliadau WHELF.

Adroddiad Blynyddol WHELF 2018-19
Croeso i adroddiad WHELF ar gyfer 2018-19. Mae ysgrifennu cyflwyniad fel hwn yn gallu bod yn anodd gan fod cymaint y gellid cyfeirio ato. Mae er hynny’n gyfle i’w groesawu i fyfyrio, ac i y…
Go to this Sway

Diolch Jenny Mcnally am eich gwaith.

Mae archebion yn cael eu derbyn ar hyn o bryd ar gyfer trydedd gynhadledd hawlfraint Icepops, a gynhelir yng Nghaerdydd ar y 7fed o Orffennaf.

Dyma’r tro cyntaf i’r gynhadledd ryngwladol gael ei chynnal yng Nghymru, ac mae WHELF yn falch iawn o allu ei chefnogi.

Mae thema eleni’n canolbwyntio ar hawlfraint a sut mae’n effeithio ar dreftadaeth ddiwylliannol, GLAM, llythrennedd gwybodaeth, cyfathrebu ysgolheigaidd ac adeiladu cymunedau ymarfer. Mae’r prif siaradwyr yn cynnwys Dr. Emily Hudson (Coleg y Brenin Llundain), Dr. Andrea Wallace (Prifysgol Caerwysg) a Douglas McCarthy o Sefydliad Europeana. Cyn y gynhadledd, fe fydd digwyddiadau cymdeithasol a theithiau lleol, a’r cyfle i weithio gydag aelodau eraill o’r gymuned llythrennedd hawlfraint ryngwladol.

Mae’r alwad am gyfraniadau yn agored tan y 24ain o Chwefror – https://docs.google.com/forms/d/1G2v9gLhTDpqqHKn4tmn12xQPMMgbai6rQl0wAxruAM4/viewform?edit_requested=true

Gellir archebu lleoedd yn https://www.eventbrite.co.uk/e/icepops-2020-tickets-92017692395

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth arall, neu os hoffech drafod cyflwyniad posib, mae croeso ichi gysylltu â Marie Lancaster (mflancaster@cardiffmet.ac.uk) neu Scott Pryor (pryors@cardiff.ac.uk)

css.php